< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên năm học 2020-2021, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường tiến hành tổng hợp số giờ đã thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:
1. Định mức thực hiện nhiệm vụ NCKH được tính theo Quyết định số 718/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An ban hành Quy định về thời gian làm việc đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Trường CĐSP Nghệ An; Số giờ quy đổi các sản phẩm nghiên cứu khoa học được tính theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 về Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 03/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA.
2. Các đơn vị tiến hành thống kê, tổng hợp theo các mẫu sau (có mẫu kèm theo):
a. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 của các cá nhân thuộc khoa (phòng, trung tâm, trường THSP) (mẫu 1/KQNCKH).
b. Báo cáo tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 của Khoa (phòng, trung tâm, trường THSP) (mẫu 2/KQNCKH).
c. Bảng thống kê công trình nghiên cứu khoa học năm 2020-2021 của Khoa (phòng, trung tâm, trường THSP) (mẫu 3/KQNCKH).
3. Đối với các cá nhân có bài báo được đăng trên các Tạp chí khoa học, Kỉ yếu hội thảo khoa học ngoài trường cần phôto Bìa, Mục lục và nội dung bài viết của mình trong Tạp chí, Kỉ yếu hội thảo đó nạp kèm theo bảng tổng hợp.
4. Việc tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học phải được đánh giá cụ thể theo từng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 467/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2020 về việc phế duyệt kế hoạch năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An.
      Sau khi nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị hoàn thành các văn bản trên và nạp về Bộ phận Quản lí NCKH, Phòng ĐT-NCKH và gửi file qua hộp thư quanlikhcnspna@gmail.com sau khi nghiệm thu đề tài cấp Trường 03 ngày.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển