< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc xét nâng lương thường xuyên, vượt khung đợt 1 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Nhà trường thông báo đến các đơn vị danh sách viên chức, người lao động đến thời hạn để xét nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung trong 6 tháng đầu năm 2022 (Có danh sách kèm theo).
Nhận được Thông báo này đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến đến tận viên chức, người lao động được biết./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển