< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2022

Căn cứ Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/06/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên CĐSP năm 2022; Căn cứ Công văn số 4660/UBND-VX ngày 24/06/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2022, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các viên chức thuộc đơn vị mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông tư 35/2020/TT-BGDDT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) và từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) theo Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (xem trên website trường).
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị lập danh sách theo mẫu gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 05/8/2022./.
Yêu cầu Trưởng các đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển