< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV; 
Hiệu trưởng thông báo kế hoạch triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ II, năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Các đơn vị, tổ chức CT-XH liên quan đến việc theo dõi, đánh giá HSSV tổng hợp danh sách sinh viên có thành tích hoặc sinh viên vi phạm quy chế, quy định trong học kỳ II năm học 2021 - 2022 gửi về các Khoa đào tạo và Phòng QT&CTHSSV trước ngày 20/05/2022 đối với sinh viên các lớp K41 và trước ngày 20/06/2022 đối với sinh viên các lớp K42, K43 để làm căn cứ đánh giá.
2. Các Khoa căn cứ Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV Trường CĐSP Nghệ An để thực hiện quy trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên gửi về Phòng Quản trị & Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 25/05/2022 đối với sinh viên các lớp K41 và trước ngày 30/06/2022 đối với sinh viên các lớp K42, K43. Hồ sơ gồm:
- Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (có mẫu file đính kèm trên Website trường) bằng bản cứng và bản mềm (qua địa chỉ Email: lehangcdspna@gmail.com).
- Sổ theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện.
3. Phòng Phòng Quản trị & Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên toàn trường trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện xét.    
Kết quả điểm rèn luyện sau khi được Hội đồng thông qua sẽ thông báo công khai đến toàn thể sinh viên và cập nhật vào phần mềm quản lý sinh viên.
Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức CT-XH triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian./.  
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển