< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức lễ Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2021 - 2022

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-CĐSPNA ngày 22/9/2021 của Hiệu trưởng về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2021 - 2022, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan các nội dung về tổ chức lễ khai mạc như sau:
1. Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tiếp và trực tuyến.
2.  Thời gian tổ chức: Từ 14h 00’ ngày 28/9/2021 (thứ 3).
3. Thành phần tham gia và địa điểm
3.1. Tại Phòng họp 1 (trực tiếp) gồm: Các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 405/QĐ-CĐSPNA ngày 17/9/2021 của Hiệu trưởng.
3.2. Tại phòng họp Zoom (trực tuyến) gồm:
 - Trợ lý tổ chức các khoa, GVCN/CVHT các lớp; chuyên viên phòng Quản trị - CTHSSV (bộ phận CT HSSV).
 -  Sinh viên năm thứ nhất (K43) và đại diện sinh viên K41, K42.
4. Tổ chức thực hiện
- Các tổ chức, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 42/KH-CĐSPNA ngày 22/9/2021 của Hiệu trưởng; Trung tâm Thiết bị - Thư viên cung cấp ID và Password cho các đơn vị liên quan để kết nối phòng họp Zoom chậm nhất vào lúc 10h ngày 27/9/2021 (thứ 2); Phòng Quản trị - CTHSSV cung cấp ID và Password cho thành phần liên quan được cử tại mục (3.2.) để tham dự khai mạc trên phòng họp Zoom.
-  Khoa Mầm non cử: Tất cả sinh viên năm thứ nhất (K43); Ban cán sự các lớp K41, K42 và cử thêm mỗi lớp 5 em tham dự.
- Các khoa: Tiểu học, Mầm non và THCS cử Ban cán sự các lớp năm thứ hai, năm thứ ba và cử thêm mỗi lớp 5 em tham dự.
- Các khoa lập danh sách HSSV năm thứ hai, ba tham dự lễ khai mạc gửi về phòng QT-CTHSSV chậm nhất vào lúc 16h ngày 27/9/2021 (thứ 2); tổ chức theo dõi, đôn đốc, giúp sinh viên xử lý các tình huống phát sinh về kết nối Zoom, kiểm tra việc thực hiện của sinh viên tham gia dự lễ khai mạc.
Đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển