< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc đăng ký nghỉ phép đối với CBVC năm học 2019 - 2020

Thực hiện Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2012, để đảm bảo quyền lợi cho CBVC, Nhà trường đề nghị các viên chức đăng ký thời gian nghỉ phép năm 2020. Số ngày nghỉ phép căn cứ theo Điều 111, Điều 112 Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2012. Khi đăng ký, Trưởng các đơn vị cần lưu ý:
- Đối với các khoa, khi bố trí đăng ký nghỉ phép cho giáo viên, giảng viên không được bố trí trùng với dự kiến lịch giảng dạy.
- Đối với bộ phận hành chính, các đơn vị chủ động sắp xếp để CBVC được nghỉ phép luân phiên, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình và các hoạt động chung của nhà trường. Trong trường hợp đơn vị nào không bố trí cho CBVC nghỉ được vì lý do công việc thì báo cáo về Ban giám hiệu (thông qua phòng TC-HC).
- Thời gian nghỉ phép: Từ 01/7/2020 đến 04/9/2020.
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị lập danh sách (theo mẫu đăng trên website trường) gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (qua đ/c Lê Thị Na và hộp thư điện tử lena.cntt.cdspna@gmail.com) trước ngày 30/6/2020. Nhà trường sẽ không giải quyết chế độ nghỉ phép khi bắt đầu năm học mới 2020 – 2021, trừ trường hợp đặc biệt./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển