< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2021

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công văn số 775/SNV-CCVC ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức; Quyết định số 609/QĐ-CĐSPNA ngày 08/12/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành Quy định tạm thời về nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động thuộc Trường CĐSP Nghệ An quản lý có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các viên chức đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định nạp hồ sơ về Hội đồng nâng lương (qua đ/c Linh Chi phòng Tổ chức - Hành chính) để Hội đồng xem xét quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2021.
Hồ sơ bao gồm:                        
- Bản photo có công chứng thành tích đạt được;
- Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản gốc hoặc photo công chứng);
- Đơn xin nâng lương trước thời hạn (mẫu gửi kèm, đăng trên website Trường)
Lưu ý: Các cá nhân đã có kết quả thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 nhưng chưa có bằng khen, giấy khen thì vẫn căn cứ kết quả để làm điều kiện nâng lương trước thời hạn./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển