< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2021 và nâng lương trước thời hạn năm 2021

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-CĐSPNA ngày 08/12/2020 về việc ban hành Quy định tạm thời về nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động thuộc Trường CĐSP Nghệ An quản lý có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 30/11/2021 của Hội đồng nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2021 và nâng lương trước thời hạn năm 2021 theo Quyết định số 504/QĐ-CĐSPNA ngày 11/11/2021, Nhà trường thông báo kết quả họp như sau:
1. Nâng lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.
- Số lượng viên chức đủ điều kiện nâng lương thường xuyên: 06 người ( danh sách kèm theo).
- Số lượng viên chức đủ điều kiện nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 01 người (Có danh sách kèm theo).
2. Nâng lương trước thời hạn:
- Số lượng viên chức đề nghị nâng lương trước thời hạn: 10 người.
- Số lượng viên chức đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn: 10 người ( danh sách kèm theo).
Vậy, Nhà trường thông báo để các đơn vị và các cá nhân có tên trong danh sách nâng lương được biết. Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị phản hồi về phòng Tổ chức -  Hành chính (qua bà Trần Thương Hiền) đến hết ngày 07/12/2021 để được giải quyết./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển