< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 và bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Căn cứ Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018, Nhà trường hướng dẫn việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 và bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2019 như sau:
I. BỔ SUNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1.1. Đối tượng bổ sung hồ sơ: Công chức, viên chức, người làm việc hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trường.
1.2. Nội dung bổ sung hồ sơ công chức, viên chức gồm những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của công chức, viên chức, tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 theo Mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2  019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
Lưu ý: Mẫu đăng trên website trường, không phát sinh thông tin vẫn phải kê khai.
1.3. Hồ sơ nạp về phòng Tổ chức - Hành chính bao gồm Phiếu bổ sung lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ mới có liên quan (qua đồng chí Linh Chi) chậm nhất vào ngày 19/6/2020.
II. HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
2.1. Mục đích, yêu cầu đánh giá viên chức và người lao động
a) Mục đích
- Đánh giá, phân loại viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực; bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm; thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với viên chức và người lao động.
b) Yêu cầu
- Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai, công bằng trên cơ sở thực hiện phê bình và tự phê bình.
- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, phân loại cá nhân viên chức và người lao động.
2.2. Căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức và người lao động
Việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động được thực hiện theo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
2.3. Hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Trường đánh giá, phân loại đối với viên chứcngười lao động
a) Bảng tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của đơn vị (theo mẫu 04 kèm theo Công văn này);
b) Phiếu đánh giá viên chức và người lao động (theo mẫu số 01 và 03 kèm theo Công văn này);
c) Biên bản họp của đơn vị;
d) Nhận xét của cấp ủy đơn vị về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại;
e) Các minh chứng về định mức lao động (theo mẫu kê khai giờ dạy cá nhân) và nghiên cứu khoa học (nếu có).
2.4. Tổ chức thực hiện
a) Trưởng các đơn vị phải thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý (các biểu mẫu đăng trên website của trường).
b) Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cung cấp số liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho các đơn vị.
c) Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp kết quả thanh tra hàng tháng năm học 2019 – 2020.
d) Hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị gửi về Hội đồng đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Trường (qua đ/c Lê Thị Na, phòng Tổ chức – Hành chính và gửi bản mềm qua mail: lena.cntt.cdspna@gmail.com) chậm nhất vào ngày 24/6/2020.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức – Hành chính để phối hợp thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển