< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần lần 2 - Kỳ III, khóa học 2020 - 2022 (Áp dụng cho học sinh K61 Trung cấp nghề hệ chính quy )

Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 2 - Kỳ III, khóa học 2020-2022, áp dụng cho học sinh K61Trung cấp nghề hệ chính quy như sau:
1. Lịch thi
Ngày 06, 07/8/2022  (Có lịch cụ thể kèm theo)
2. Điều kiện dự thi học phần, đề thi
- Điều kiện dự thi học phần: Giảng viên và Trưởng bộ môn thực hiện theo Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-CĐSPNA ngày 23/11/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
- Đề thi: Trưởng các khoa, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công giảng viên ra đề và tổ hợp đề cùng đáp án nạp về phòng Đào tạo - NCKH
3. Điều động cán bộ coi thi
Phòng ĐT-NCKH điều động cán bộ coi thi đủ số lượng theo quy định
4. Tổ chức thực hiện
- Phòng ĐT-NCKH chịu trách nhiệm bố trí lịch thi, phòng thi và cán bộ
coi thi.
- Phòng QT và CTHS-SV, TTTV-TB  chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng
coi thi cho CBCT
- Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển