< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ II- K42, K43 năm học 2021 - 2022

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên k42, k43. Sau khi rà soát, đánh giá và thảo luận, Hội đồng thống nhất kết quả đánh giá như sau:
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá kết quả rèn luyện
- Khoa Mầm non đã triển khai và tiến hành việc bình xét đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Quản trị & Công tác HSSV đã tổng hợp và tiến hành rà soát, trình hội đồng, trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp khoa.
2. Kết quả xếp loại rèn luyện
TT
 
 
KHOÁ
 
 
SỐ LƯỢNG DỰ XÉT
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
XUẤT SẮC
TỐT
KHÁ
TRUNG BÌNH
YẾU
SL
TỈ LỆ
(%)
SL
TỈ LỆ
(%)
SL
TỈ LỆ
(%)
SL
TỈ LỆ
(%)
SL
TỈ LỆ
(%)
1
K42
136
28
20,59
95
69,85
3
2,21
9
6,62
1
0,74
2
K43
170
32
18,82
106
62,35
9
5,29
23
13,53
 
 
TỔNG
 
306
60
19,61
201
65,69
12
3,92
32
10,46
1
0,33
(Có danh sách kèm theo)
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên biết (danh sách kết quả trên website của nhà trường). Nếu có phản ánh và kiến nghị về kết quả đánh giá, các Khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.
- Thời gian chậm nhất 16h ngày 10/10/2022, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả đánh giá.
Nhận được thông báo đề nghị các Khoa, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển