< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn thanh toán giờ vượt định mức năm học 2018 – 2019

Căn cứ đề xuất của Ban thanh toán thừa giờ (TTTG), Hiệu trưởng hướng dẫn các khoa, phòng, ban, trung tâm (sau đây gọi chung là tổ chức) trong trường thực hiện một số nội dung về việc thanh toán thừa giờ cho giảng viên năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau: I. VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1. Định mức giờ chuẩn năm học 2018-2019 của giảng viên được tính theo Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-CĐSP ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển