< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc viết bài cho Thông báo khoa học số 25

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021-2022 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học công nghệ, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc nhận bài cho thông báo khoa học số 25 với nội dung cụ thể sau:
1. Thời gian phát hành
          Dự kiến phát hành tháng 06/2022
2. Thời gian nhận bài
          Phòng ĐT-NCKH hiện nay bắt đầu nhận bài viết đến hết tháng 3/2022
3. Yêu cầu và hình thức gửi bài
          Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, bài viết dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Time New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; Paper size: width: 21cm, height: 29,7cm; Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.
          Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu, ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (hoặc tạp chí), nhà xuất bản, nơi xuất bản (tập, số). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo trên mạng Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, địa chỉ trang mạng. Thông báo không nhận đăng các bài viết đã được tác giả gửi đăng ở các tạp chí ấn phẩm khác.
4. Địa chỉ liên hệ và gửi bài
          Toàn văn bài viết (phải kèm theo bản mềm) gửi về địa chỉ:
                   Phòng Đào tạo - NCKH, Trường CĐSP Nghệ An
                   Điện thoại: 0918.551.078
                   E-mail: quanlikhcnspna@gmail.com
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển