< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), Hiệu trưởng nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động KH&CN năm học 2022-2023 đến các cá nhân và các tổ chức cụ thể như sau:
I. Định hướng các lĩnh vực nghiên cứu
- Tập trung vào nghiên cứu chương trình chi tiết các lớp học theo chương trình GDPT 2018 của từng môn học và cấp học (Tiểu học, THCS, THPT). 
- Điều chỉnh, lựa chọn các giải pháp sử dụng hiệu quả chương trình tăng cường ở bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở cho phù hợp với thực tế tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An. 
- Xây dựng các chuyên đề tự chọn cho khối Trung học phổ thông. 
- Biên soạn giáo trình, tập bài giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục.
- Nghiên cứu việc đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng chuyển đổi số. 
 - Xây dựng nội dung, phương pháp thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên các cấp mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non và Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, rèn nghề và ngoại khoá về chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên; cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh – sinh viên
II. Kế hoạch thời gian hoạt động Khoa học và công nghệ
1. Kế hoạch làm Đề tài nghiên cứu khoa học của CBGV
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Triển khai đề xuất, tập hợp danh mục các đề tài NCKH các cấp.
Trưởng các đơn vị
3/10/2022
 1.  
Duyệt đề xuất, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của tổ chức, gửi báo cáo về Phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các đơn vị
11/10/2022
 1.  
Duyệt đề xuất, tuyển chọn, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của các đơn vị.
HĐKH&ĐT trường
9/11/2022  
 1.  
Triển khai làm Thuyết minh đề tài (đề cương) NCKH.
Các chủ nhiệm đề tài
10/11/2022
 1.  
- Thẩm định cấp đơn vị Thuyết minh đề tài.
- Lập danh mục các đề tài cấp đơn vị đề xuất Hiệu trưởng cho triển khai; bảng kết quả thẩm định cấp đơn vị Thuyết minh đề tài cấp Trường gửi về Phòng ĐT – NCKH.
HĐKH các đơn vị
24/11/2022
 1.  
- Thẩm định, xét duyệt, tư vấn Thuyết minh các đề tài cấp Trường.
- Lập danh mục các đề tài cấp trường đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định cho phép triển khai.
HĐKH&ĐT trường
15/12/2022
 1.  
Hoàn thành đề tài NCKH đã được duyệt và nạp về văn phòng Khoa.
Các chủ nhiệm đề tài
5/4/2023
 1.  
- Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH các cấp tại đơn vị.
- Nạp hồ sơ đánh giá về Phòng ĐT - NCKH.
HĐKH các tổ chức
15/4/2023
 1.  
Thẩm định đề tài NCKH ở cấp trường.
HĐKH&ĐT trường
25/5/2023
 1.  
Thông báo kết quả đến các đơn vị.
Phòng ĐT-NCKH
8/6/2023
 
2. Kế hoạch làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
Khóa luận TN
Tiểu luận HK1
Tiểu luận HK2
 1.  
Sinh viên đăng ký, đề xuất đề tài và người hướng dẫn
Trưởng các Khoa
29/9/2022
29/9/2022
22/01/2023
 1.  
Duyệt Đề cương, xác định danh sách  sinh viên làm đề tài báo cáo về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các Khoa-
18/10/2022
17/10/2022
20/02/2023
 1.  
Trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách đề tài và sinh viên thực hiện.
Phòng ĐT-NCKH
15/11/2022
24/10/2022
27/02/2023
 1.  
Sinh viên triển khai làm đề tài nạp về văn phòng các Khoa.    
Sinh viên
10/4/2023
28/11/2022
17/04/2023
 1.  
Tổ chức chấm, báo cáo kết quả về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các Khoa
18/4/2023
08/12/2022
24/04/2023
 1.  
Trình Hiệu trưởng phê duyệt công nhận kết quả chấm.
Phòng ĐT-NCKH
25/4/2023
13/12/2022
27/04/2023
 
3. Kế hoạch xuất bản Thông báo khoa học số 26          
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Thông báo đến kế hoạch xuất bản, tập hợp bài viết.
Trưởng các tổ chức
06/11/2022
 1.  
Thành lập Ban biên tập, thẩm định các bài viết.
Phòng ĐT-NCKH
19/03/2023
 1.  
Xuất bản Thông báo khoa học số 26.
Ban biên tập
04/6/2023
 
4. Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học.
Phòng ĐT-NCKH
Tháng 12/2022
 1.  
Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết
Phòng ĐT-NCKH
Tháng 2/2023
 1.  
Tập hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thành Kỷ yếu.
Phòng ĐT-NCKH
Từ 02/7/20223đến 10/8/2023
 1.  
Tổ chức hội thảo
Phòng ĐT-NCKH
Tháng 8/2023
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển