< Trở về giao diện Mobile

Lịch cong tác Tuần 26 - Từ ngày 01 tháng 03 năm 2021 đến ngày 07 tháng 03 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/03
Gặp mặt viên chức trường Thực hành sư phạm
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng phòng TC-HC; Chủ tịch Công đoàn Trường; Toàn thể viên chức trường THSP
9h00 - Phòng 105
 Nhà Thư viện
Họp BTV Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn Trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BCH Công đoàn Trường
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 02/03
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy
14h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 03/03
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 3
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng họp 1
Dự buổi làm việc triển khai một số nội dung liên quan công tác bầu cử
UBND Xã Hưng Lộc
Đồng chí Trần Anh Tư; đồng chí Nguyễn Thức Hạnh
8h00 - UBND 
Xã Hưng Lộc
Họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: TT ĐT BDNV&KNM, ĐT-NCKH, TC-HC, QT-CTHSSV, TV-TB, KH-TC; Trưởng các Khoa
14h00 - Phòng họp 1
Họp lựa chọn giảng viên giảng dạy chức danh nghề nghiệp
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: TT ĐT BDNV&KNM, ĐT-NCKH, TC-HC
 
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 04/03
Họp thường trực Hội đồng thi đua
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH;  Trưởng phòng TC-HC; Chủ tịch Công đoàn Trường; Đồng chí Trần Thương Hiền
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 05/03
Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo
Ông Trần Anh Tư
Ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 37/QĐ-CĐSPNA ngày 26/01/2021
8h00 - Phòng 206
  Nhà D  
Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo
Ông Trần Anh Tư
Ban thư ký, các nhóm chuyên trách theo Quyết định số 37/QĐ-CĐSPNA ngày 26/01/2021
14h00 - Phòng 206
  Nhà D  
Thứ 7
Ngày 06/03
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 07/03
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.