< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 33 - Từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 19/04
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 20/04
Dạy học và làm việc bình thường      
Thứ 4
Ngày 21/04
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ 5
Ngày 22/04
Tổ chức Tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên năm cuối khóa (K40)
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 54/TB-CĐSPNA ngày 16/4/2021
14h00 - Hội trường 1
Diễn đàn sinh viên với Nghiên cứu khoa học
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; Sinh viên theo thông tri triệu tập
19h30 - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 23/04
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nghiệm thu công trình lắp đặt và thay thế điện nước tại nhà KTX Lào
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 181/QĐ-CĐSPNA ngày 23/4/2021 
15h00 - KTX CS1
Thứ  7
Ngày 24/04
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 25/04
 
 
 
 
Lưu ý: - Thi Kết thúc học phần lần 1, kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K40 Cao đẳng hệ chính quy
             - Kỷ niệm ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2014 - 21/4/2021)
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.