< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 28 Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 21 tháng 03 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 15/03
Hội ý Tuần 28
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Bước 1)
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH
14h00 - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Bước 2)
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các tổ chức đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Giảng viên chính, Chuyên viên chính
14h30 - Hội trường 1
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Bước 3)
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng các đơn vị
15h30 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (Bước 4)
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH
16h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 16/03
Họp bàn các vấn đề truyền thông về trường THSP
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: TC - HC, QT - CTHSSV, KH - TC, TT TB - TV, ĐT - NCKH, Trường THSP; Tổ truyền thông - Trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 17/03
Tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo
7h30 - Phòng D3 -12
Họp Ban cố vấn các vấn đề chuyên môn Trường THSP
Ông Phạm Đình Hòa
Ban cố vấn; Trường THSP:Hiệu trưởng, các tổ trưởng.
8h30 - Phòng 105
Nhà Thư viện
Tập huấn kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo
14h00 - Phòng D3 -12
Thứ 5
Ngày 18/03
Họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình BDTX
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 701/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2020; Quyết định số 21,22,23/QĐ-CĐSPNA ngày 11/01/2021
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban xây dựng Quy chế văn hóa nơi công sở và Quy tắc ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 737/QĐ-CĐSPNA ngày 17/12/2019
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 19/03
Hội nghị nghiệm thu chương trình GD tăng cường
Ông Trần Anh Tư
Theo các Quyết định
8h00 - Nhà D
Hội nghị nghiệm thu chương trình GD tăng cường
Ông Trần Anh Tư
Theo các Quyết định
14h00 - Nhà D
Thứ 7
Ngày 20/03
Bồi dưỡng nghiệp vụ tổng phụ trách đội TNTP HCM các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày - CS2
Chủ nhật
Ngày 21/03
Bồi dưỡng nghiệp vụ tổng phụ trách đội TNTP HCM các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày - CS2
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.