< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 27 - Từ ngày 08 tháng 3 năm 2021 đến ngày 14 tháng 03 năm 2021 (Có sửa đổi, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/03
Dự Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư
14h00 - Nhà khách
Nghệ An
Thứ  3
Ngày 09/03
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày - Đô Lương
Hội nghị UBND mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
14h00 - VP UBND tỉnh
Họp Ban thường vụ Đảng ủy bàn về bổ sung quỹ tiền lương
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Trưởng phòng TC - HC
15h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 10/03
Làm việc với Lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Hiệu trưởng trường THSP; Trưởng các phòng: ĐT - NCKH, KH - TC; Trưởng, phó phòng  TC - HC, QT - CTHSSV
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 88/QĐ-CĐSP ngày 24/02/2021
10h00 - Phòng họp 1
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày - Đô Lương
Thứ 5
Ngày 11/03
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày - Đô Lương
Hội nghị giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình GDPT năm 2018
Sở GD&ĐT
Lãnh đạo Khoa: Tiểu học, THCS, GDTC - NT, LLCT - TLGD
Từ 8h00 - Phòng họp trực tuyến, Sở GD - ĐT
Hội nghị giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình GDPT năm 2018
Sở GD&ĐT
Hiệu trưởng, tổ chuyên môn trường THSP
Từ 8h00 - HT tầng 3, Phòng GD - ĐT TP Vinh
Thứ 6
Ngày 12/03
Kiểm tra TTSP tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2021
Cả ngày - Đô Lương
Hội nghị giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình GDPT năm 2018
Sở GD&ĐT
Lãnh đạo Khoa: Tiểu học, THCS, GDTC - NT, LLCT - TLGD
Từ 8h00 - Phòng họp trực tuyến, Sở GD - ĐT
Hội nghị giới thiệu SGK lớp 2, lớp 6 chương trình GDPT năm 2018
Sở GD&ĐT
Hiệu trưởng, tổ chuyên môn trường THSP
Từ 8h00 - HT tầng 3, Phòng GD - ĐT TP Vinh
Thứ 7
Ngày 13/03
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/03
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.