< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 25 - Từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày22/02
Hội ý Tuần 25
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 23/02
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 683/QĐ-CĐSPNA ngày 21/12/2020
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 24/02
Thi kết thúc bậc 1, chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào, năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐSPNA ngày 05/02/2021
Cả ngày - Nhà D
Thứ 5
Ngày 25/02
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 26/02
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 27/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/02
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.