< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 24 - Từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 đến ngày 21 tháng 02 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 15/02
Nghỉ tết Nguyên đán
 
 
 
Thứ  3
Ngày 16/02
Nghỉ tết Nguyên đán
 
 
 
Thứ 4
Ngày 17/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 18/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 19/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 20/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 21/02
 
 
 
 
Lưu ý: Ban quản lý lưu học sinh Lào; Phòng QT - CTHSSV thực hiện theo dõi, quản lý lưu học sinh Lào theo kế hoạch./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.