< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 23 - Từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến ngày 14 tháng 02 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/02
Họp Ban trực tết Tân Sửu
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng, phó các phòng: TC - HC, QT - CTHSSV; Giám đốc TT Đào tạo BDNV&KNM; Trưởng phòng KH - TC; Bí thư Đoàn TN
8h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 09/02
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 10/02
Nghỉ tết Nguyên đán
 
 
 
Thứ 5
Ngày 11/02
Nghỉ tết Nguyên đán
 
 
 
Thứ 6
Ngày 12/02
Chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021
Thứ 7
Ngày 13/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/02
 
 
 
 
Lưu ý: Ban quản lý lưu học sinh Lào; Phòng QT - CTHSSV thực hiện theo dõi, quản lý lưu học sinh Lào theo kế hoạch./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.