< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 21 - Từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/01
Hội ý Tuần 21
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 26/01
Họp Thường trực Hội đồng KH - ĐT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 29/04/2020
14h00 -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 27/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 28/01
Hội ý BCH Công đoàn trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Các ủy viên BCH Công đoàn trường
 
14h00 -  Phòng họp 1
Lao động vệ sinh khuôn viên trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Các công đoàn bộ phận
15h30 -  CS1, CS2
Thứ 6
Ngày 29/01
Họp trưởng các đoàn Thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận nghiệp vụ sư phạm phòng ĐT - NCKH; Trưởng các đoàn Thực tập sư phạm
10h30 - Phòng 105 Nhà Thư viện
Thứ 7
Ngày 30/01
Thi kết thúc các học phần học kỳ 1 cho các lớp K41 CĐMN hệ VLVH tại Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định 33/QĐ-CĐSPNA ngày 25/01/2021
Từ 7h00 - Diễn Châu
Chủ nhật
Ngày 31/01
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.