< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 18 - Từ ngày 04 tháng 01 năm 2021 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/01
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy
9h00 - Phòng họp 1
Làm việc với đoàn khảo sát tình hình phát triển giáo dục của Viện khoa học giáo dục Việt Nam
Ông Trần Anh Tư
Đại diện lãnh đạo các đơn vị; 20 giảng viên; 40 sinh viên
14h00 - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 05/01
Họp Ban chấp hành Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 06/01
Họp Ban thanh toán thừa giờ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 379/QĐ-CĐSPNA ngày 25/8/2020
8h00 - Phòng họp 1
Dự Hội nghị Quân chính năm 2020
Ban CHQS TP Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư
14h00 - Hội trường 
Ban CHQS TP Vinh
Thứ 5
Ngày 07/01
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 1
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 08/01
Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng  “Sao tháng giêng” năm học 2020-2021
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên; Sinh viên được triệu tập.
19h30 - Hội trường 1
Thứ 7
Ngày 09/01
Ngày hội Sinh viên khỏe năm học 2020 - 2021
Ông Lê Văn Lưu
Theo kế hoạch số 06-KH-HSV ngày 31/12/2020
8h00 - Nhà đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 10/01
Ngày hội Sinh viên khỏe năm học 2020 - 2021
Ông Lê Văn Lưu
Theo kế hoạch số 06-KH-HSV ngày 31/12/2020
8h00 - Nhà đa chức năng
Lưu ý: Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1, K41 (năm thứ 2); K42 (năm thứ nhất) năm học 2020 - 2021
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.