< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Ngày 12 tháng 02 năm 2019, dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì I, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL
- Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL các khoa.
2. Kết quả xếp loại Đánh giá rèn luyện (có danh sách kèm theo)
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
Ngoại ngữ
51
10
19,61%
40
78,43 %
1
1,96%
 
 
2
Tiểu học
280
62
22,14%
187
66,79%
26
9,29%
5
1,79%
3
Mầm non
968
205
21,18%
689
71,18%
53
5,48%
21
2,17%
Tổng cộng
1299
277
21,32%
916
70,52%
80
6,16%
26
2,00%
Lưu ý: Đối với các sinh viên: Lê Thị Thương lớp K38G CĐMN và Moong Y Ngàn, K40B CĐMN chưa được đánh giá, xếp loại đề nghị khoa Mầm non phối hợp với phòng Đào tạo - NCKH và phòng Công tác HSSV hoàn thành hồ sơ trình Thường trực Hội đồng ĐGKQRL xem xét xử lý.
Hồ sơ gửi về cho Hội đồng qua phòng CT HSSV (cô Nguyễn Thị Hiệp, chuyên viên) chậm nhất vào ngày 18/2/2019 (thứ 2).
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên, các khoa căn cứ kết quả tổng hợp thông báo rộng rãi cho HSSV biết. Nếu có phản ánh và kiến nghị, đề nghị các khoa tập hợp gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên xem xét xử lý.
- Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội có số liệu liên quan đến học tập, rèn luyện của HSSV nếu có ý kiến thì phản hồi về khoa đào tạo và phòng Công tác HSSV kịp thời trong thời gian quy định.
- Thời gian chậm nhất 07 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận.
  Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển