< Trở về giao diện Mobile

Quyết định Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2017-2018

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
                                          Số: 630  /QĐ-CĐSPNA                                               Nghệ An, ngày 18   tháng 9 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2017-2018

     

                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP  NGHỆ AN
 
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;
Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kèm theo Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An họp ngày 05 tháng 9 năm 2018;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.  Công nhận kết quả xét rèn luyện học kỳ II, năm học 2017-2018 cho 1243 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kết quả đánh giá phân loại rèn luyện của học sinh, sinh viên được công khai và thông báo cho HSSV biết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
             Các ông (bà) Trưởng phòng CT HSSV, Trưởng các khoa và Tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.
   
Nơi nhận:                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
    - HT, P.HT(b/c);                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
    - Như điều 3; 
    - Lưu VT,  CTHSSV.                                                                                                                    (đã ký)
                                                                      
 
                                                                                                                              TS. Trần Anh Tư
 
          
 
 
DANH SÁCH HSSV BỊ HẠ LOẠI
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018
 
TT
Họ và tên
Lớp
Khoa
Xếp loại
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Hồng
K39B
Tiểu học
Trung bình
Chưa  nộp sổ
TDĐGKQRL
2
Ng. Thị  Ngọc Anh
K39 SPTA
Ngoại Ngữ
Hạ 1 bậc
 
3
Ng. Thị Hiền Trang
Trung bình
Chưa  nộp sổ
TDĐGKQRL
4
Nguyễn Văn Tùy
Hạ 1 bậc
 
5
Nguyễn Thị Thắm
Hạ 1 bậc
 
6
Vi Thị Huyền Trang
K38K
Mầm non
Trung bình
Chưa  nộp sổ
TDĐGKQRL
7
Vi Thị Vân
8
Vi Thị Hà My
K39L
9
Ng. Thị Trang Hạ
K58A
(Danh sách này gồm có: 09 HSSV)./.
Xem chi tiết kết quả rèn luyện tại file đính kèm
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển