< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

                                      Số: 50 /QĐ-CĐSPNA                                                                           Nghệ An, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019

     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHỆ AN

 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kèm theo Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An họp ngày 12 tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019 cho 1299 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kết quả đánh giá phân loại rèn luyện của học sinh, sinh viên được công khai và thông báo cho HSSV biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Các ông (bà) Trưởng phòng CT HSSV, Trưởng các khoa và Tổ chức, tổ chức chính trị xã hội liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

    Nơi nhận:                                                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

    - HT, P.HT(b/c);                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Như điều 3; 

    - Lưu VT,  CTHSSV.        

                                                                                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                  TS. Trần Anh Tư

 

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển