< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV Học kỳ 1, năm học 2018-2019

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
Số:   52  /QĐ-CĐSPNA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Nghệ An, ngày  20   tháng  02  năm 2019
                                                           
 
                           QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
 
HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ quyết định số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ quyết định số 89/2016/QĐ.UBND ngày 29/12/2016 của UBND Tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II, năm học 2016–2017 đến năm học 2020–2021;
Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019 của Học sinh sinh viên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 cho 53 học sinh sinh viên với tổng số tiền là: 182.650.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó:
  1. Hệ Cao đẳng:
Có 45 sinh viên, tương ứng với: 160.125.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng)                           
  1. Hệ Trung cấp:
Có 8 học sinh, tương ứng với: 22.525.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng)             
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Thời gian hưởng và mức hưởng học bổng: 
- Thời gian hưởng: Từ tháng 09/2018 đến hết tháng 01/2019.
- Mức hưởng theo từng loại học bổng:
 
Khá
(Bằng mức trần học phí)
Giỏi
(Hệ số 1.1 so với mức Khá)
Xuất sắc
(Hệ số 1.2 so với mức Khá)
Cao đẳng
610.000
671.000
732.000
Trung cấp
530.000
583.000
636.000
          Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (bà) trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và các học sinh sinh viên có tên tại điều 1 căn cứ thi hành quyết định ./.
 
   Nơi nhận:
- HT, PHT (b/c);
- TT&ĐBCLGD, KHTC, các khoa;  
- Lưu: VT, CTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển