< Trở về giao diện Mobile

Quyết định thành lập hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
Số:   119/QĐ-CĐSPNA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
  
Nghệ An, ngày 08  tháng 4 năm 2019
 
                                 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập,
Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
Căn cứ quyết định số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ GDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ĐH và TC chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ -UBND ngày 16/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT của liên bộ Bộ GD&ĐT-BTC- BLĐ- TB&XH ngày 25/8/1998 về việc hướng dẫn chế độ học bổng và TCXH đối với HSSV trong các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ CPHT đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020- 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi Định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên,
 
                                                                                            QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Thành lập hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập, TCXH, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí gồm các ông (bà) có tên sau:
               1.     Ông Lưu Tiến Hưng                  Hiệu trưởng                     Chủ tịch HĐ
2.     Ông Trần Anh Tư                     Phó Hiệu trưởng                      Phó CTHĐ
3.     Ông Nguyễn Thức Hạnh           Phụ trách phòng CTHSSV         Thường trực
4.     Ông Nguyễn Kim Hải                TP. TT ĐBCLGD                       Ủy viên
5.     Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc        Kế toán trưởng                       Ủy viên
6.     Ông Chu Tuấn Anh                   Phụ trách phòng KHTC           Ủy viên
7.     Bà Đàm Thị Ngọc Ngà              Trưởng phòng ĐTNCKH         Ủy viên
8.     Ông Lê Đình Cường                 Bí thư đoàn trường                 Ủy viên
9.     Bà Trần Thị Huyền                   Chuyên viên phòng CTHSSV    Thư ký  
            Điều 2. Hội đồng xét cấp HBKKHT, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo đúng quy định đã ban hành.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế QĐ số 442/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018.
          Điều 4. Các Ông (bà) Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./
 
Nơi nhận:                                                     
   - HT, PHT;
   - Như điều 4 (Để t/h);
   - Lưu VT, CTHSSV. 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển