< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 4 năm 2018

 
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 4/2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 3/2018 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 4/2018. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3/2018
            1. Công tác xây dựng Đảng
            1.1. Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa cho toàn thể đoàn viên trong Tháng Thanh niên.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo hoàn thiện việc sắp xếp các bộ môn thuộc khoa GDTC - NT, khoa Tiểu học và việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn các khoa Tiểu học, Mầm non, GDTC và Nghệ thuật đúng quy trình, quy định.
- Chỉ đạo phân công đảm nhiệm phụ trách các lĩnh vực công tác và các Chi bộ của các đồng chí UV BTV Đảng ủy; công tác bàn giao công việc và phân công lại công tác điều hành quản lý của Ban Giám hiệu sau khi đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng có quyết định nghỉ hưu.
- Chỉ đạo tốt việc tổ chức góp ý dự thảo các quy chế, quy định nội bộ: Quy chế công tác văn thư lưu trữ, Quy định về thi đua khen thưởng, Quy định về đánh giá, xếp loại công chức viên chức, người lao động.
- Chỉ đạo tốt hoàn thành xây dựng đề án tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2018 gửi báo cáo Tỉnh uỷ Nghệ An.
- Chỉ đạo tốt phê duyệt danh sách quy hoạch, cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn giai đoạn 2018 - 2021.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng
- Ban hành kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018.
- Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/Th.U ngày 05/5/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Thành phố” và báo cáo cấp uỷ cấp trên đúng quy định.
- Chỉ đạo chi bộ Công tác HSSV - Ký túc xá tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huyền Thương, chuyên viên phòng Công tác HSSV và quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Loan, chuyên viên Ban Quản lý Ký túc xá đúng quy định.
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị Thành uỷ Vinh chuẩn y kết nạp đảng cho 01 quần chúng ưu tú là giảng viên và 11 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên.
- Chỉ đạo chi bộ Công tác HSSV - Ký túc xá và Đoàn Thanh niên triển khai quy trình kết nạp đảng đợt 2 cho HSSV.
2. Công tác chuyên môn
Chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng tiến độ và chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học; các hoạt động kiểm tra thực tập, đi tìm hiểu thực tế của giảng viên các trường THCS, Tiểu học, MN trên địa bàn tỉnh; các hoạt động chuyên môn chuẩn bị cho việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, TH, MN; công tác tự kiểm tra đánh giá…
3. Công tác đoàn thể
- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1978 năm khỏi nghĩa Hai Bà Trưng; thành lập đội văn nghệ, luyện tập tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng do Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức chào mừng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII.
- Chỉ đạo tốt các hoạt động của Hội Cựu giáo chức trường: gặp mặt đầu xuân, mừng thọ, hội nghị góp ý sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học…
- Chỉ đạo Đoàn TN tổ chức thành công chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; chuẩn bị các hoạt động tham gia Festival Sinh viên Nghệ An lần thứ II theo kế hoạch khối thi đua các trường ĐH,CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc triển khai, thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Công văn số 1666-CV/Th.U ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc sửa đổi, bỏ sung quy trình công tác cán bộ.
2. Kế hoạch số 101-KH/Th.U ngày 26/02/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018.
3. Kết luận số 29-KL/TW ngày 31/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
4. Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.
5. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương,  Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
6. Công văn số 1427-CV/BTCTU ngày 08/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An về việc đề nghị rà soát danh sách cán bộ học TCLLCT-HC, CCLLCT.
7. Kế hoạch số 102-KH/Th.U ngày 26/02/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kế hoạch công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.
8. Kế hoạch số 103-KH/Th.U ngày 07/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 17/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2018.
9. Thông báo số 952-TB/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An thông báo về việc cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
10. Kế hoạch số 106-KH/Th.U ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/Th.U ngày 05/5/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Thành phố”.
11. Kế hoạch số 105-KH/Th.U ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018.
12. Công văn số 2992-CV/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU.
13. Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định về việc kiểm tra và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
14. Thông báo số 101-TB/UBKTTh.U ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc thông báo thay đổi cán bộ theo dõi tổ chức cơ sở Đảng.
15. Công văn số 160-CV/BTCTh.U ngày 16/3/2018 của Ban Tổ chức Thành uỷ về việc báo cáo kết quả đào tạo và đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp Lý luận chính trị.
16. Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
17. Công văn số 1709-CV/ThU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc thực hiện Thông báo số 920-TB/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
18. Giấy mời số 319-GM/Th.U ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc mời sinh hoạt Câu lạc bộ thời sự Thành Vinh quý I/2018.
19. Quyết định số 1869-QĐ/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
20. Giấy mời số 529-GM/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mời tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
1. Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); ổn định tư tưởng trong viên chức, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các tổ chức, chi bộ. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
2. Chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên thực hiện cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018; kiểm tra chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm theo Chương trình số 04-CTr/ĐU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2018. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
3. Chỉ đạo tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV; triển khai kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên năm 2018; kiểm tra chi bộ khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ thuật theo Chương trình số 05-CTr/UBKT ngày 24/01/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ về Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng uỷ năm 2018; chỉ đạo các chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú đã được Thành uỷ Vinh chuẩn y, tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị khi có Quyết định công nhận, triển khai quy trình kết nạp Đảng đợt 2 cho HSSV. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Thống nhất chỉ đạo nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh định hướng, chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian tiếp theo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và từ thực tiễn tổ chức hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, thách thức hiện có của Nhà trường. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Tập trung chỉ đạo điều chỉnh quỹ lương theo quy định; rà soát, đánh giá hiệu quả làm việc của các vị trí lao động hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của trưởng, phó các tổ chức và trưởng, phó bộ môn thuộc khoa; làm quy trình bổ nhiệm phó trưởng bộ môn các khoa; hoàn thành bàn giao công việc trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu; hoàn thành Quy định đánh giá, phân loại viên chức; tổ chức gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2018; cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng theo Công văn số 165-CV/BTCTh.U ngày 28/3/2018 của Ban Tổ chức Thành uỷ Vinh.  Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh chính quy và không chính quy năm 2018, tuyên truyền quảng bá rộng rãi, bám sát những điều chỉnh, bổ sung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch; tổng kết, đánh giá đợt thanh tra chuyên đề các tổ chức trong trường. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
7.  Tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn: Ổn định nề nếp, tình hình dạy - học sau đợt thực tập; tiếp tục các hoạt động kiểm tra, đánh giá công  tác thực tập, thực tế tại các trường MN, TH và THCS trong tỉnh; hoạt động NCKH; đảm bảo tiến độ hội thảo khoa học cấp trường và các hoạt động khác theo kế hoạch. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
  8. Chỉ đạo các hoạt động về công tác HSSV: quản lý lưu học sinh Lào trong dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpymay và tổ chức tốt các hoạt động vui đón tết cho lưu học sinh Lào theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung chỉ đạo cuộc thi Sinh viên với việc phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm trong và ngoài Sư phạm cho HSSV cuối khoá; kiểm tra, rà soát hồ sơ HSSV năm cuối khóa và lập danh sách HSSV đủ điều kiện về hồ sơ tốt nghiệp năm 2018. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
9. Tập trung chỉ đạo phê duyệt quy hoạch cơ sở 2; các hạng mục sửa chữa, mua sắm 2018; hoàn thành các gói sửa chữa đã tiến hành; khảo sát để có đề xuất về phương án cấp nước tại nhà K1B KTX Lào. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
10. Chỉ đạo Công đoàn tổ chức thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch Công đoàn đã đề ra; chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia Festival Sinh viên Nghệ An lần thứ II tại trường Đại học Y khoa Vinh (theo kế hoạch của Khối thi đua) và Đại hội Hội sinh viên các cấp. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển