< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 11 năm 2017

I. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng10/2017
          1. Kết quả đạt được
1.1. Chỉ đạo tốt đón tiếp học sinh K58 hệ Trung cấp nhập học.
          1.2. Chỉ đạo tốt Ban tổ chức Lễ khai giảng chỉ đạo các tổ chức trực thuộc phối hợp tổ chức Lễ khai giảng năm học  2017 - 2018 long trọng, chu đáo.
            1. 3. Chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo không chính quy năm 2017.
          1.4. Chỉ đạo Công đoàn Trường phối hợp chính quyền tổ chức tốt Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018.
          1.5. Chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
1.6. Chỉ đạo tốt tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.
1.7. Chỉ đạo tốt triển khai xây dựng kế hoạch cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 21/8/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
1.8. Chỉ đạo tốt hoàn thành rà soát bổ sung, điều chỉnh và ban hành các văn bản: Quy định về chế độ làm việc của giảng viên; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng tài sản; Quy định về quản lý hoạt động KHCN.
          1.9. Chỉ đạo hoàn thành việc bàn giao quản lý công tác Hành chính và cơ sở vật chất tại cơ sở II cho trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm phụ trách.
          1.10. Chỉ đạo tốt việc kiểm tra thực hiện nề nếp và các nội quy, quy chế của Nhà trường.
          1.11. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017- 2022.
          1.12. Chỉ đạo Công đoàn trường chỉ đạo Ban nữ công tổ chức tốt lễ Kỷ niệm 87 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017).
          1.13. Chỉ đạo tốt Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hoàn thành tốt các hoạt động và  nhiệm vụ được giao trong tháng.
          1.14. Hoàn thành việc chuyển hồ sơ đề nghị Thành uỷ Vinh chuẩn y kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú là viên chức (Phan Thị Dung, giảng viên khoa Trung học cơ sở; Thái Thị Mai Liên, giảng viên khoa Ngoại ngữ) và công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Hoàng Đình Dũng (chi bộ khoa GD Thể chất - Nghệ thuật).
          1.15. Hoàn thành công tác khảo sát của Tổ khảo sát Thành uỷ Vinh theo Công văn số 89-CV/BTGTh.U ngày 12/10/2017 và công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thành uỷ Vinh theo Quyết định số 163 - QĐ/UBKTTh.U ngày 13/10/2017.
          2. Tồn tại
2.1.Chỉ đạo việc triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng khóa XII lần thứ 4, lần thứ 5 của Đảng và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ chính trị về giám sát trong đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự sâu sát và thực hiện việc báo cáo, đánh giá kết quả chưa thường xuyên, chưa báo cáo lên cấp trên đúng quy định.
2.2. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng, phó trưởng các tổ chức thuộc trường theo Thông báo số 97 -TB/ĐU.CĐSP ngày 07/9/2017 và công văn số 1596/SNV-TCCB ngày 25/9/2017 của Sở Nội vụ phúc đáp Nhà trường về tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các tổ chức thuộc trường còn chậm.
2.3.Chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh, thay thế các văn bản lãnh đạo, điều hành, quản lý, hướng dẫn của Nhà trường như Quy định đánh giá xếp loại cán bộ viên chức; Quy chế Thi đua - khen thưởng; Quy chế về Công tác học sinh - sinh viên và học viên; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường; Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức tiến độ thực hiện còn chậm.
II. Cho ý kiến thực hiện các văn bản của cấp trên
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Công văn số 1372 - CV/Th.U ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc báo cáo kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.
2. Công văn  số 1110 - CV/BTCTU ngày 29/9/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017; xây dựng kế hoạch năm 2018.
3. Kết luận số 17 - KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021.
4. Hướng dẫn số 29 - HD/VPTW  ngày12/9/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.
5. Hướng dẫn số 02 - HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng.
6. Công văn số 84 - CV/TGTh.U ngày 03/10/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc xin ý kiến tôn vinh.
7. Kế hoạch số 84-KH/Th.U ngày 29/9/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015”.
8. Công văn số 1124- CV/BTCTU ngày 09/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc xin góp ý các quy định về công tác cán bộ.
9. Công văn số 1125- CV/BTCTU ngày 09/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017.
10. Báo cáo số 226 - BC/Th.U ngày 04/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Chi bộ cơ sở và công tác giám sát của Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố”.
11. Công văn số 1397 - CV/Th.U ngày 05/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
12. Công văn số 53 - CV/Th.U ngày 09/10/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Vinh về việc chuẩn bị nội dung kiểm tra năm 2017.
13. Công văn  số 130 - CV/BTCTh.U ngày 09/10/2017 của Ban Tổ chức Thành uỷ về việc thực hiện công tác đảng viên.
14. Công văn số 1405 - CV/Th.U ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về công tác kiểm tra, giám sát .
15. Công văn số 1405 - CV/Th.U ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc thực hiện Thông báo số 783-TB/TU ngày 25/9/2017 của BTV Tỉnh uỷ.
16. Quyết định số 266 - QĐ/CCB ngày 02/10/2017 của Hội Cựu Chiến binh Thành phố Vinh về việc giải thể Hội CCB Trường CĐSP Nghệ An.
17. Kế hoạch số 100 - KH/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
18. Quyết định số 163 - QĐ/UBKTTh.U ngày 13/10/2017 của UBKT Thành uỷ về việc Quyết định Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng dảng phí đối với Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An.
19. Công văn số 89 - CV/BTGTh.U ngày 12/10/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc khảo sát tình hình thực hiện CT 05-CT/TW và việc học tập, quán triệt các NQ các Hội nghị Trung ương.
20. Công văn số 91 - CV/BTGTh.U ngày 13/10/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc thông báo lịch làm việc của đoàn khảo sát tình hình thực hiện CT 05-CT/TW và việc học tập, quán triệt các NQ các Hội nghị Trung ương.
21. Hướng dẫn số 24 - HD/BTCTU ngày 20/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc hướng dẫn tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
22. Kế hoạch số 85 - KH/Th.U ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch triển khai, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị Quy định giám sát trong Đảng.
23. Công văn số 1447 - CV/Th.U ngày 25/10/2017 của Ban Thưòng vụ  Thành uỷ Vinh về việc đề xuất xây dựng chương trình công tác năm 2018.
24. Quy định số 98 - QĐ/TW ngày 07/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về việc Quy định luân chuyên cán bộ.
25. Kết luận số 18 - KL/TW ngày 22/9/2017 của BCH Trung ương Đảng về việc Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.
26. Công văn số 1450 - CV/Th.U ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
27. Quyết định số 99 - QĐ/TW ngày 03/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
28. Hướng dẫn số 03 - HD/BTCTh.U ngày 24/10/2017 của Ban Tổ chức Thành uỷ về việc hướng dẫn các thủ tục hồ sơ khen thưởng TCCS Đảng và đảng viên, công tác thống kê định kỳ năm 2017.
29. Hướng dẫn số 05 - HD/BTCTh.U ngày 24/10/2017 của Ban Tổ chức Thành uỷ về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
30. Công văn số 60 - CV/UBKT ngày 27/10/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về việc báo cáo số liệu kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017.
31. Công văn số 92 - CV/BTGThU ngày 31/10/2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về việc học tập, nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
III. Nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm công tác tháng 11/2017
1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng khóa XII lần thứ 4, lần thứ 5 của Đảng và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ chính trị về giám sát trong đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1017 - 07/11/2017) nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.
3. Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội cập nhật thông tin thời sự Quốc tế và trong nước, tuyên truyền kết quả hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2017 trong Tỉnh đến từng đảng viên, viên chức.
4. Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
5. Chỉ đạo  công tác chuyên môn: thi kết thúc học kỳ I, năm học 2017-2018; Khảo sát địa bàn thực tập tại các địa phương; Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017.
6. Chỉ đạo công tác cải tạo, sữa chữa, mua sắm theo kế hoạch năm 2017 đúng tiến độ.
7. Chỉ đạo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 hệ Cao đẳng chính quy.
8. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về công tác học sinh, sinh viên: Tổng hợp báo cáo việc triển khai mua BHYT trong HSSV; Làm thẻ HSSV; làm Sổ đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV; Tổ chức viết và chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018.
9. Thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng các tổ chức thuộc trường, gồm: Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá; Trưởng các  khoa: GD Thể chất - Nghệ thuật,  Mầm Non, Trung học cơ sở, Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục.
10. Tiếp tục chỉ đạo điều chuyển viên chức ở các tổ chức để đảm bảo điều hòa lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Nhà trường.
11. Chỉ đạo công tác quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn ở các khoa đào tạo.
12. Triển khai công tác xây dựng quy hoạch cấp uỷ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.
13. Tiếp tục chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh, thay thế các văn bản lãnh đạo, điều hành, quản lý, hướng dẫn của Nhà trường như Quy định đánh giá xếp loại cán bộ viên chức; Quy chế Thi đua - khen thưởng; Quy chế về Công tác học sinh - sinh viên và học viên; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường; Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
14. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.
15. Tổ chức đánh giá phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017.
16. Xây dựng Chương trình Công tác Đảng năm 2018./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển