< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 02 năm 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 01/2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 01/2017 và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm tháng 02/2018, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2018
          1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, quy định.
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo đúng quy định hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.    
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018 đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I và xây dựng thời khoá biểu và kế hoạch dạy học kì II cho cho HSSV năm thứ nhất hệ chính quy; công tác triển khai thực tập sư phạm I, II;
- Chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I cho HSSV năm 2, 3 hệ chính quy.
  - Chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoach chi tiết, tuyên truyền quảng cáo tuyển sinh 2018; Xây dựng chương trình trung cấp Công nghệ thông tin.
- Chỉ đạo tốt triển khai Hội thảo khoa học cấp trường; ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và danh mục bài giảng được biên soạn năm học 2017 - 2018. 
- Chỉ đạo tổ chức nghiệm thu được chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh cho các lứa tuổi đúng tiến độ;
- Chỉ đạo duy trì các hoạt động của hệ đào tạo không chính quy và triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đúng kế hoạch.
3. Công tác Học sinh, sinh viên
- Chỉ đạo hoàn thành việc: cấp giấy chứng nhận “hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018; tổng kiểm tra HSSV nội, ngoại trú; làm thẻ sinh viên cho lưu học sinh Lào khoá 15.
- Chỉ đạo hoàn thành triển khai đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV năm 2,3; cử HSSV tham dự Chương trình “Tết vì người nghèo - Mậu Tuất 2018” do UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức; xây dựng kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho lưu học sinh Lào.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo tổ chức được lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 nghiêm túc, đúng quy định.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho viên chức.
- Chỉ đạo hoàn thành xét hệ số K (thu nhập tăng thêm) năm 2017.
5. Công tác Kế hoạch - Tài chính và Hành chính - Quản trị
- Chỉ đạo quyết toán tài chính năm 2017 đúng tiến độ đề ra.
- Chỉ đạo xong việc thanh toán thừa giờ năm học 2016 - 2017.
- Chỉ đạo tốt duyệt kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2018.
- Chỉ đạo hoàn thành việc phân khai kinh phí các hoạt động của Nhà trường năm 2018.
- Chỉ đạo hoàn thành xây dựng kế hoạch cho HSSV, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2018.
- Chỉ đạo việc giao trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và KNM khai thác sử dụng cơ sở vật chất và quản lý công tác bảo vệ tại cơ sở II.
6. Công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượng GD
- Chỉ đạo duy trì tốt các hoạt động thanh tra nề nếp dạy học, lao động hành chính; thanh tra thi, chấm thi học phần các khóa, hệ đào tạo và bồi dưỡng.
  - Chỉ đạo việc hướng dẫn các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tự đánh giá đúng tiến độ.
7. Công tác xây dựng Đảng
- Hoàn thành xử lý thư kiến nghị theo nội dung Công văn số 1585-CV/Th.U ngày 20/12/2017 của Thành uỷ Vinh về việc giải quyết đơn thư.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII.
- Ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2018.
- Chỉ đạo ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng uỷ năm 2018.
- Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).
- Hoàn thành xét, đề nghị Thành uỷ Vinh chuẩn y kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Loan - Ban Quản lý Ký túc xá và Nguyễn Thị Huyền Thương - Phòng Công tác HSSV.
- Chỉ đạo các chi bộ: khoa Ngoại ngữ, phòng Đào tạo - NCKH, Hành chính - Thanh tra - Thư viện xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị thuộc chi bộ.
- Chỉ đạo chi bộ Công tác HSSV - Ký túc xá triển khai quy trình xét kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên đúng quy định.
8. Công tác khác
- Chỉ đạo tổ chức trao quà cho xã nghèo Mường nọc - Quế Phong.
- Hoàn thành duyệt Chương trình hoạt động của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/16/1950 - 9/1/2018).
- Chỉ đạo Đoàn TN triển khai thực hiện chương trình tình nguyện “Mùa đông Ấm 2017, Xuân Tình Nguyện 2018” và “Ngày Thứ bảy xanh”.
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương  về Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Kế hoạch số 92-KH/Th.U ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Thành Uỷ Vinh về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Chương trình số 21-CTr/ThU ngày 09/01/2018 về Chương trình Công tác tuyên giáo năm 2018.
2. Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về Chỉ thị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
3. Công văn số 2847-CV/TU ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc báo cáo kết quả kiểm điểm, tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
4. Kế hoạch số 93-KH/Th.U ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về Kế hoạch thực  hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
5.Thông báo số 04/TB-TT ngày 12/01/2018 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Vinh về việc Thông báo Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên.
6. Công văn số 162-CV/Th.U ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Thành Uỷ Vinh về việc báo cáo kết quả kiểm điểm, tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.
7. Công văn số 07-CV/HĐĐ ngày 15/01/2018 của Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
8. Kế hoạch số 95-KH/Th.U ngày 17/01/2018 của Ban Thường vụ Thành Uỷ Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
9. Công văn số 1352-CV/BTCTU ngày 19/01/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An về việc rà soát quy trình, kết quả quy hoạch cán bộ và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về luân chuyển cán bộ.
10. Giấy mời số 34-GM/BTGThU ngày 19/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh về dự Hội nghị sinh hoạt báo cáo viên định kỳ tháng 01/2018 và giao ban đánh giá công tác tuyên giáo năm 2017.
11. Kế hoạch số 30-KH/HSV ngày 22/01/2018 của BCH Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An về việc Kế hoạch Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023.
12. Thông báo số 949-TB/Th.U ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Thông báo Chức danh và chữ ký của Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vinh.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2018
1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tổ chức viết Bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
2. Chỉ đạo triển khai thực tập sư phạm I, II; xây dựng chương trình chi tiết bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; hoàn thiện hồ sơ xin mở mã ngành đào tạo sơ cấp, trung cấp CNTT, tiếng Anh;  công tác tuyển sinh năm 2018. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
3. Chỉ đạo phê duyệt quy hoạch đi học nâng cao trình độ giai đoạn 2018 - 2020; xét chuyển ngạch viên chức; thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó trưởng khoa THCS, Bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Tiểu học, Mầm non; thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn của các khoa: THCS, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị, Tiểu học, Mầm non, GD Thể chất - Nghệ thuật; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; sơ kết công tác học kỳ I năm học 2017 - 2018; cử đảng viên tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị khoá K68.B31 tại trường Chính trị tỉnh Nghệ An; thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức; bổ sung hồ sơ công chức, viên chức; triển khai Kế hoạch  số 07/KH.UBND ngày 05/01/2018; phân khai tài chính năm 2018. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm lớp bậc THCS và bậc Tiểu học; Chuẩn bị hồ sơ để Sở Giáo dục kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 509/UBND.VX của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Chuẩn bị để triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018 hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Xét, đề nghị Thành uỷ Vinh công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị gồm: đ/c Hồ Thị Phương Mai, Trần Thị Thanh Hoa (chi bộ khoa Ngoại ngữ); đ/c Phạm Thị Mỹ (chi bộ P.Đào tạo - NCKH); đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc (chi bộ HC -  TTr - TV). Chỉ đạo chi bộ Tiểu học, chi bộ Công tác HSSV tiếp tục triển khai công tác phát triển Đảng theo đúng quy trình đối với quần chúng Phạm Thị Thanh Huệ - giảng viên khoa Tiểu học và 11 quần chúng là HSSV. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Chỉ đạo tổ chức chúc Tết Mậu Tuất các gia đình chính sách và gia đình có công theo phân công của cấp trên; gặp mặt và trao quà Tết cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà Tết cho các gia đình viên chức có hoàn cảnh đặc biệt. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển