< Trở về giao diện Mobile

Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 8 năm 2017

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XIII) đã tiến hành Hội nghị phiên tháng 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tháng 6,7 năm 2017 và triển khai nhiệm vụ lãnh dạo trọng tâm tháng 8/2017, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung sau:
I. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6,7 năm 2017
         1. Chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực  hiện Đề án điều chỉnh, sắp xếp bộ tổ chức bộ máy theo Quyết định 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An  ngày 31/5/2017.
2. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi THPT Quốc gia 2017.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2016 - 2017 đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Thực hiện tốt quy trình công tác tuyển sinh năm 2017 hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm và cấp chứng nhận, chứng chỉ.
4. Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá viên chức, tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể năm học 2016 - 2017 theo đúng Luật và các văn bản hướng dẫn.
5. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An  ngày 31/5/2017 và làm quy trình điều động bổ nhiểm 05 CBQL, cử 04 CBQL phụ trách các tổ chức.
6. Chỉ đạo thực hiện tốt tổ chức sắp xếp lại các Chi bộ và Công đoàn bộ phận trực thuộc phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Nhà trường.
7. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cấp trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 và cấp trưởng, phó các khoa phòng, ban, trung tâm giai đoạn 2017 - 2022.
8. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho viên chức nghỉ hưu năm 2017.
9. Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán tài chính năm 2016 chờ cấp trên phê duyệt; triển khai các gói mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng quy định và tiến độ.
10. Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 và Hướng dẫn các tổ chức xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018.
11. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho HSSV, tổ chức chu đáo lễ Bế giảng và trả hồ sơ cho HSSV cuối khoá tốt nghiệp ra trường, lễ Bế giảng cho lưu học sinh CHDCNDLào khoá 14.
12. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
13. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển Đảng (phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Vinh mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 102 Đoàn viên tiêu biểu là HSSV, chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị).
II. Cho ý kiến thực hiện các văn bản của cấp trên
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Kế hoạch số 76 - KH/ Th.U ngày 31/5/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố Vinh.
2. Quy định số 86 - QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng.
3. Kế hoạch số 77 - KH/Th.U ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch Sơ kết 5 năm triển khai Đề án  “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Chi bộ cơ sở và công tác giám sát của Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố”, giai đoạn 2012 - 2017.
4. Hướng dẫn số 01 - HD/UBKTTh.U  ngày 06/6/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Vinh về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 5 năm triển khai Đề án  “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Chi bộ cơ sở và công tác giám sát của Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố”.
5. Hướng dẫn số 23 - HD/BTCTU ngày 06/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc Hướng dẫn xác định trình độ lý luận chính trị tương đương.
6. Công văn số 47 - CV/UBKTTh.U ngày 12/6/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Vinh về việc tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.
7. Báo cáo số 212 - BC/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc kiểm điểm theo NQTW4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
8. Công văn số 1200 - CV/Th.U ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.
9. Công văn số 1202 - CV/Th.U ngày 22/6/2017 của Ban Thường ụ Thành uỷ Vinh về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương.
10. Chỉ thị số 12 - CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên.
11. Chỉ thị số 13 - CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
12. Báo cáo số 191 - BC/Th.U ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
13. Công văn số 950 - CV/TU ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc rà soát, đối chiếu hồ sơ cán bộ với hồ sơ đảng viên.
14. Kế hoạch số 79 - KH/ Th.U ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá XII) của Đảng và Quy định số 86- QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
15. Thông báo số 707 - TB/TU ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hanhg Đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02 - NQ/TU, ngày 15/3/2016 của BCH Đảng bộ Tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.
16. Công văn số 1224 - CU/Th.U ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát sau kiểm điểm theo NQTW 4 (khoá XII).
17. Kế hoạch số 81 - KH/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về việc Kế hoạch học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc.
III. Nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm công tác tháng 8/2017
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4, lần thứ 5 (khoá XII) của Đảng và Quy định 86 - QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
2. Chỉ đạo tuyên truyền, Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2017 hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm và cấp chứng chỉ, chứng nhận.
4. Chỉ đạo hoàn thành kết thúc nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016 - 2017 đúng kế hoạch đề ra .
5. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 đúng yêu cầu. Chỉ đạo tổ chức rà soát lại nhiệm vụ chuyên môn, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018.
6. Thông qua quy trình bổ nhiệm Trưởng, phó tổ chức; trưởng, phó trưởng bộ môn.
7. Giao Hiệu trưởng thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng các tổ chức thuộc trường.
8. Chỉ đạo điều hoà lao động nhằm kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức Nhà trường; xây dựng chế độ làm việc đối với viên chức.
9. Chỉ đạo xét hệ số K quý 1, 2 năm 2017 và bổ sung hồ sơ điều chỉnh quỹ lương.
10. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các gói mua sắm, sửa chữa năm 2017. Thông qua quy hoạch  tổng thể cơ sở 2.
11. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học để đón tiếp HSSV trúng tuyển năm 2017 nhập học và đáp ứng hoạt động dạy, học trong năm học 2017 - 2018.
12. Tổ chức kết nạp Đảng đợt 2 năm 2017 cho các quần chúng ưu tú; triển khai thực hiện các bước quy trình chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
13. Chỉ đạo Công đoàn thực hiện các bước quy trình chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
IV. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các Chi bộ
1. Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ phụ trách các chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại.
2. Phân công đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách các chi bộ: Khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ Thuật, Hành chính - Thanh Tra - Thư viện, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm.
3. Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách các chi bộ: khoa Mầm Non, khoa Tiểu học, khoa Trung học cơ sở, Công tác HSSV - KTX, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển