< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) ở Điểm 3, Điều 24 về Đại hội chi bộ; thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng Kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:
 
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           1. Đại hội các chi bộ trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc là nhân tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng bộ cấp trên.
           2. Việc chuẩn bị, tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cường; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn Trường.
          3. Tổ chức tốt cho cán bộ, đảng viên thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội chi bộ. Báo cáo của cấp ủy chi bộ cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách, trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của đơn vị, của Nhà trường; đánh giá đúng thực trạng tình hình Nghị quyết đại hội cấp mình nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
          4. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện theo đúng quy trình quy định. Cấp ủy khóa mới phải đảm bảo chất lượng có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có đủ sức khỏe, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội chi bộ. Nhân sự đại hội phải gắn với quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và nguồn nhân sự kế cận cho BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          5. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, cấp ủy các chi bộ phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.
 
          II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện 3 nội dung:
         1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020;
         2. Thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện của Đại hội Chi bộ;
         3. Bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới.
 
         III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
        1. Công tác chuẩn bị
        1.1. Chuẩn bị văn kiện Đại hội
Văn kiện của Cấp ủy Chi bộ đương nhiệm trình Đại hội gồm có:
 - Báo cáo chính trị của Chi bộ gồm có nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị của Chi bộ phải đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; tập trung vào những vấn đề chủ yếu, quan trọng, cấp bách. Phương hướng cần nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
- Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ cần đề cao tinh thần tự phê và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của Cấp ủy gắn với nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường, các khoa, phòng, ban và trung tâm, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những yếu kém, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở báo cáo chính trị, Cấp ủy Chi bộ xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để Đại hội thảo luận, quyết định. Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội, Cấp ủy Chi bộ tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi trong cán bộ, đảng viên của Chi bộ đối với dự thảo văn kiện Đại hội của mình.
 
        1.2. Chuẩn bị đề án nhân sự Cấp ủy
 Trên cơ sở các quy định của Điều lệ Đảng về Đại hội Chi bộ các cấp, cần xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi bộ. Cấp ủy mới cần được đổi mới, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ nam, nữ.
* Tiêu chuẩn Cấp ủy viên:
 - Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiêu biểu cho chi bộ, đảng bộ; đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng; được đảng viên tín nhiệm; các đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên.
 - Những đồng chí được giới thiệu bầu vào các cấp ủy phải là những đảng viên trong năm 2016 được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không cơ cấu vào Cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
 * Số lượng:
 - Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An, chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi uỷ, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi uỷ viên; chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thư.
- Bí thư chi bộ phải là trưởng hoặc phó đơn vị; ngoài ra trong trường hợp cần thiết, nếu đảng viên được tập thể tín nhiệm cao và Đảng ủy đồng ý thì cũng có thể giới thiệu.
* Công tác nhân sự trong Đại hội
Việc ứng cử, đề cử và bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
2. Tổ chức Đại hội
          2.1. Trang trí Đại hội
Để thuận lợi và thống nhất trang trí ở tất cả các đại hội, Đảng ủy chuẩn bị và trang trí cho Đại hội các chi bộ và đảng bộ theo quy định.
         2.2. Chương trình Đại hội (phiên chính thức)
- Ổn định tổ chức;
- Các tổ chức đoàn thể và sinh viên chào mừng Đại hội (nếu có);
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, thông qua chương trình Đại hội;
- Báo cáo tình hình đảng viên tham gia Đại hội;
- Trình bày Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy;
- Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên;
- Thảo luận;
- Bầu cử;
- Cấp ủy mới nhận nhiệm vụ;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội (Thư ký đọc, Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội biểu quyết);
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
Cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị trình Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký để Đại hội biểu quyết, cụ thể: Số lượng Đoàn Chủ tịch tối đa là 03 người; Đoàn Thư ký tối đa là 02 người.
      2.3. Quy trình bầu cử
Đoàn Chủ tịch hướng dẫn, điều hành công tác bầu cử; bầu cử bằng phiếu kín: - Phổ biến tiêu chuẩn Cấp ủy;
- Biểu quyết thống nhất số lượng Cấp ủy, số lượng danh sách bầu cử;
- Ứng cử, đề cử;
- Biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử;
- Bầu Ban kiểm phiếu;
- Bỏ phiếu;
- Kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử. Người trúng cử phải được số phiếu bầu quá nửa so với đảng viên chính thức của chi bộ.
IV. DUYỆT HỒ SƠ ĐẠI HỘI
1. Hồ sơ duyệt đại hội
 - Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư nơi không có Chi ủy);
- Dự thảo nghị quyết Đại hội;
- Đề án nhân sự Cấp ủy (có danh sách trích ngang nhân sự đính kèm đề án);
- Chương trình Đại hội; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch đối với chi bộ ít đảng viên) Đại hội; Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu;
- Trích Quy chế bầu cử trong Đảng; Nội quy Đại hội; Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên.
 2. Thành phần duyệt hồ sơ Đại hội
 - Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An;
- Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ;
- Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư nơi không có Chi ủy) các chi bộ trực thuộc. 3. Thời gian duyệt hồ sơ Đại hội
- Thời gian duyệt hồ sơ Đại hội: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (theo lịch duyệt hồ sơ của Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An).
 4. Địa điểm duyệt hồ sơ Đại hội
- Phòng họp 1, tầng 2, Nhà Hiệu bộ, Trường CĐSP Nghệ An.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI
1. Thời gian
- Đại hội Chi bộ được tổ chức không quá 01 ngày, trong đó có 01 buổi để tổ chức Đại hội trù bị.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017, cụ thể:
+ Đại hội điểm Chi bộ khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục, tổ chức vào ngày 21/10/2017;
+ Các Chi bộ còn lại Đại hội từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (theo lịch phân công của Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An).
          2. Địa điểm
Các Chi bộ tổ chức Đại hội tại Phòng họp 2 (phòng 409) nhà Hiệu bộ hoặc  Nhà Thư viện - Thiết bị, cơ sở I.
 
           VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Đảng uỷ Trường
 - Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 - Duyệt hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.
 - Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc theo nhiệm vụ đã phân công.
 - Văn phòng Đảng ủy dự trù kinh phí Đại hội cho các chi bộ trực thuộc theo quy định.
          2. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường
- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở Chi bộ mình một cách nghiêm túc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng trong Chi bộ trước, trong và sau Đại hội.
- Sau Đại hội 5 ngày, Cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ Đại hội gửi về Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An (qua Văn phòng Đảng ủy) gồm:
+ Báo cáo chính trị;
+ Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư nơi không có Chi ủy);
+ Biên bản Đại hội;
+ Biên bản bầu Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư;
+ Danh sách trích ngang Cấp ủy Chi bộ;
+ Báo cáo Đảng ủy chuẩn y Cấp ủy và các chức danh trong Cấp ủy; phân công công tác cho các chi ủy viên.
- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đảng uỷ Trường CĐSP Nghệ An yêu cầu các chi bộ trực thuộc phổ biến Kế hoạch này đến tất cả đảng viên trong Chi bộ; đồng thời chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các chi bộ kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An để chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển