< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016  của Ban Chấp hành trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 và Công văn số 1424 -CV/BTCTW ngày 14/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; Quyết định số 834-QĐ/ThU ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 05-HD/Th.U ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ thành uỷ Vinh về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng năm 2017 nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá trung thực, bảo đảm khách quan về ưu điểm, khuyết điểm; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra giải pháp, thời gian cụ thể để khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.
3. Nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân phải gắn với việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng năm 2017; thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh ủy Nghệ An và Thành uỷ Vinh về đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

B. NỘI DUNG

1. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
1.1. Đối tượng kiểm điểm
1.1.1. Tập thể
- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Ban Chi uỷ các chi bộ.
- Tập thể lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc Trường.
* Lưu ý: Ban Chi uỷ kiểm điểm trước tập thể chi bộ.
1.1.2. Cá nhân
Các đồng chí Đảng uỷ viên, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.
1.2. Nơi kiểm điểm, thành phần dự kiểm điểm và tham gia bỏ phiếu phân loại cán bộ diện cấp ủy quản lý
- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.
- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm ở chi bộ trước, sau đó mới kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể:
+ Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường kiểm điểm trước Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội nghị cán bộ cốt cán Trường. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Trưởng các tổ chức thuộc Trường.
+ Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường kiểm điểm trước  tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị nơi công tác.
+ Các đồng chí chi uỷ viên chi bộ trực thuộc kiểm điểm trước tập thể chi bộ.
+ Các đồng chí trưởng, phó các khoa, phòng, ban, trung tâm kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm và tập thể chi bộ cùng cấp.
- Các thành phần dự kiểm điểm được quyền tham gia bỏ phiếu đề nghị phân loại cán bộ diện cấp ủy quản lý.
1.3. Nội dung kiểm điểm
1.3.1. Đối với tập thể
- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao (kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu hoàn thành các nội dung công việc, chỉ tiêu đề ra trong năm).
- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, đề án của cấp trên; xây dựng đề án vị trí việc làm; rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị; chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Thông báo số 668-TB/Th.U ngày 28/3/2017 của BTV Thành ủy Vinh về kết luận kết quả sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; gắn kiểm điểm tập thể cuối năm 2017 với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII, trong đó kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hay không và việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII.
          - Kết quả lãnh đạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nội bộ có đoàn kết, ổn định không?
- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tiêu cực; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.
- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.
1.3.2. Đối với cá nhân
1.3.2.1. Đối với đảng viên nói chung
- Bản kiểm điểmtập trung nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm về:
+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tường chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.
+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; gắn kiểm điểm cá nhân cuối năm 2017 với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII); trong đó đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và việc thực hiện cam kết khắc phục, sửa chữa các biểu hiện, khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII).
+ Thực hiện nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong đơn vị.
+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế (gắn với khuyết điểm, hạn chế của tập thể).
- Tự nhận phân loại đảng viên.
Đối với đảng viên là cán bộ, viên chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ người học và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
Đối với đảng viên là sinh viên, học viên: Khi kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về kết quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện; việc thực hiện các quy định, quy chế của Nhà trường; việc xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường.
1.3.2.2. Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngoài những nội dung nêu tại khoản 1.3.2.1. còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:
- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức, điều hành, quản lý; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, người học.
- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người lãnh đạo. Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động. Thực hiện tốt việc đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và thực hiện các chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
- Lãnh đạo tốt việc ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đội ngũ viên chức, người lao động.
- Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý tài sản công, sử dụng hiệu quả các tài sản công, thực hiện cho việc phục vụ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
- Tự nhận phân loại đảng viên; tự nhận loại cán bộ lãnh đạo, quản lý.
1.3.2.3. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là người đứng đầu:
Ngoài những nội dung nêu tại khoản 1.3.2.1. và 1.3.2.2. còn phải kiểm điểm các nội dung sau: Kiểm điểm gắn trách nhiệm cá nhân trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị; Thông báo số 668-TB/Th.U ngày 28/3/2017 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị
1.4. Các bước tiến hành
4.1. Chuẩn bị kiểm điểm
- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và phải gửi cho các cá nhân để đóng góp ý kiến trước khi kiểm điểm ít nhất 3 ngày. Dự thảo kiểm điểm của tập thể cấp uỷ phải gửi lấy ý kiến góp ý của các đoàn thể cùng cấp.
- Cá nhân chuẩn bị bản kiểm điểm (theo các nội dung kiểm điểm nêu trên); cấp ủy nơi đảng viên công tác thực hiện lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.
- Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần) gửi cho tập thể, cá nhân được gợi ý trước khi kiểm điểm.
- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).
 4.2. Lấy ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ diện cấp ủy quản lý
4.2.1. Cấp ủy nơi công tác lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý trước khi thực hiện kiểm điểm năm 2017. Cụ thể:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu: lấy ý kiến đại diện gồm: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Bí thư cấp ủy, trưởng, phó các đơn vị, trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc Trường.
- Các đồng chí trong Ban Chi uỷ, tập thể lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm: lấy ý kiến toàn thể cán bộ, viên chức tại đơn vị công tác (trừ cán bộ đang hợp đồng ngắn hạn).
- Trường hợp đối tượng lấy ý kiến trùng với đối tượng tham gia Hội nghị kiểm điểm, thì không phải lấy ý kiến nơi công tác.
Cách lấy ý kiến: Đại diện lãnh đạo hoặc cấp ủy đơn vị nêu mục đích, yêu cầu, nội dung đánh giá cán bộ và tự nhận loại cuối năm 2017 của từng đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các thành phần dự họp tham gia ý kiến và bỏ phiếu kín đề nghị phân loại cán bộ theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.
4.2.2. Lấy ý kiến của chi uỷ nơi bản thân và gia đình cư trú. Nơi không có chi ủy thì lấy ý kiến chi bộ hoặc ban cán sự khối, xóm (nơi không có chi bộ)
Cách lấy ý kiến: Cấp ủy nơi công tác gửi phiếu lấy ý kiến đến chi ủy nơi bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên cư trú (hoặc cử đại diện cấp ủy trực tiếp). Chi ủy chi bộ nơi cư trú nhận xét, lấy xác nhận chữ ký của cấp ủy cơ sở và gửi lại cấp ủy nơi công tác (bỏ vào phong bì có ghi rõ địa chỉ và dán sẵn tem do cấp ủy nơi công tác gửi kèm). Không để cá nhân cán bộ, đảng viên tự lấy phiếu.
4.3. Tổ chức kiểm điểm
- Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu kiểm điểm trước. Có thể kết hợp kiểm điểm tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo đơn vị.
- Người đứng đầu định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.
- Đại diện lãnh đạo hoặc cấp ủy đơn vị báo cáo kết quả lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác; kết quả phân loại đảng viên, chuyên môn (đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); đề nghị gợi ý kiểm điểm cá nhân (nếu có).
- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận và lấy ý kiến biểu quyết (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ chỉ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
- Tập thể bỏ phiếu kín phân loại (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền phân loại) cán bộ (theo 4 mức như trên). Kết quả bỏ phiếu (tỷ lệ %) được tính trên tổng số người có mặt tham gia bỏ phiếu. Cách tính như sau:
+ Loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: phải có từ 70% số phiếu trở lên đề nghị phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
+ Loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: phải có ít nhất 60% số phiếu đề nghị phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
+ Loại Hoàn thành nhiệm vụ: phải có ít nhất 50% số phiếu đề nghị phân loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
+ Loại Không hoàn thành nhiệm vụ: có từ 50% số phiếu trở lên đề nghị phân loại Không hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. Trường hợp sau khi đã công nhận kết quả đánh giá, phân loại nếu phát hiện cán bộ có khuyết điểm thì phải kiểm điểm, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả phân loại.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý mới được bổ nhiệm, đề bạt thuộc diện cấp ủy quản lý chưa đủ 6 tháng vẫn tiến hành kiểm điểm nhưng không phân loại cán bộ năm 2017.  

2. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

2.1. Nội dung đánh giá chất lượng tổ chức đảng
     2.1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh (40 điểm)
     - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
     - Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc; cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng dạy và học, thực hiện việc ứng dụng các chương trình, đề án và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. 
     - Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, nghiên cứu khoa học và trong hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học.
      - Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.  
     - Lãnh đạo xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, không để các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, cờ bạc, rượu chè bê tha…) xẩy ra trong đơn vị.    
     - Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của đơn vị.
     - Quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Nhà trường; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường.
     2.1.2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng(20 điểm)    
    - Đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,... trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
    - Kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị. 
     - Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.      
     - Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, học sinh, sinh viên để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.
    2.1.3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch; xây dựng đề án vị trí việc làm; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh (15 điểm)
     - Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, đúng tiến độ về thời gian. Lãnh đạo rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ.
     - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.
     - Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.      
     - Bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của Đảng ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
     - Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy; các chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đơn vị; thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cơ chế giám sát đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.
     - Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập và nâng cao trình độ mọi mặt. Làm tốt công tác nghiệp vụ đảng viên (kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra, chuyển đảng chính thức kịp thời đúng quy định; cập nhật, bổ sung kịp thời dữ liệu đảng viên, quản lý tốt hồ sơ công tác đảng; thực hiện tốt công tác khen thưởng đảng viên); giới thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
     - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa học và thực hiện tốt chế độ thông tin, thống kê, báo cáo.
     2.1.4. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm)
     - Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của lãnh đạo đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền.     
     - Các bộ môn, tổ chuyên môn hoạt động có chất lượng và hiệu quả.
     - Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định và điều lệ của mỗi tổ chức. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng, thủ trưởng đơn vị với các tổ chức.
     - Thực hiện cải cách hành chính và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.
     - Lãnh đạo cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nhà trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
     2.1.5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng(10 điểm)
     - Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ.
     - Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
     - Phát hiện và thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
     - Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.
2.2. Phân loại chất lượng tổ chức đảng
  2.2.1. Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh
  Là những chi bộ hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ nêu trên đạt được từ 90 điểm trở lên, đồng thời có bản đăng ký phấn đấu hoặc giữ vững đơn vị trong sạch, vững mạnh từ đầu năm và đảm bảo đạt các điều kiện:
  - Tập thể cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  - Chi bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.
  - Đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.
          - Có ít nhất 2/3 số đảng viên của chi bộ bỏ phiếu đề nghị phân loại trong sạch, vững mạnh.
  2.2.2. Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
  Là những chi bộ hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ nêu trên và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức "Trong sạch, vững mạnh" và đảm bảo các điều kiện:
  - Tập thể cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong năm 2017 không có chi ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của đơn vị, đoàn thể cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện).
  - Đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.
  2.2.3. Tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ:
  Là những chi bộ cơ bản hoàn thành 5 nhiệm vụ nêu trên, có tổng số điểm đạt được từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".
  2.2.4. Tổ chức đảng yếu kém
  Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:
  - Nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.
  - Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.
  - Đơn vị phân loại chất lượng mức thấp nhất.
  - Có từ 2 đoàn thể cùng cấp trở lên phân loại chất lượng mức thấp nhất.
  - Chi bộ có trên 1/2 số đảng viên phân loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".
2.3. Các bước tiến hành
2.3.1. Đối với các chi bộ
    - Chi uỷ hoặc Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ căn cứ vào nội dung, bảng điểm phân loại tổ chức đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (có mẫu kèm theo), dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017; tự chấm điểm và nhận loại phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định đồng thời căn cứ vào kết quả xếp loại thi đua năm học 2016 - 2017 của tổ chức và các đoàn thể trực thuộc tổ chức mình.
          - Mở Hội nghị đảng viên (đối với chi bộ) để quán triệt hướng dẫn này và bảng điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, báo cáo dự thảo tự đánh giá, chấm điểm nhận loại của Chi uỷ hoặc Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ. Hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào bản đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín (có mẫu kèm theo) đề nghị phân loại chi bộ.
     - Chi uỷ hoặc Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày  20/11/2017.
2.3.2. Đối với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường
Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thành lập Đoàn công tác để chấm điểm, đề nghị phân loại các chi bộ và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trước ngày 25/11/2017.
2.3.3. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
  - Căn cứ 5 nội dung đánh giá nêu tại mục 2.1 của hướng dẫn này và tình hình thực tế của các chi bộ, cụ thể hoá thành bảng điểm để chấm điểm và phân loại tổ chức đảng.
  - Tổ chức lấy ý kiến của trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường về hoạt động của các chi bộ để đảm bảo đánh giá được chính xác.
- Căn cứ bảng chấm điểm, tự nhận loại của các chi bộ; kết quả chấm điểm, phân loại các tổ chức đảng năm 2017, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường họp đánh giá, phân loại chính thức các chi bộ và thông báo kết quả phân loại cho các đơn vị. Số chi bộ được phân loại "Trong sạch, vững mạnh" không vượt quá 50% tổng số chi bộ trực thuộc.
- Những tổ chức đảng được công nhận phân loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm hoặc báo cáo thiếu trung thực thì Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo kiểm điểm, kết luận rõ và xem xét phân loại cho phù hợp.
          3. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN
3.1. Nội dung đánh giá chất lượng đảng viên
Việc đánh giá chất lượng đảng viên căn cứ vào các nội dung quy định tại mục 1.3.2. của hướng dẫn này. Trong đó, cần chú trọng đánh giá nội dung kết quả khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và thực hiện cam kết khắc phục, sửa chữa các biểu hiện, khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII); kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân.
          3.2. Đối tượng đánh giá, phân loại
           Là những đảng viên của chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp uỷ đồng ý, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.
3.3. Phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên
3.3.1. Trước khi đánh giá, phân loại đảng viên cần đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức (lấy kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016 - 2017) và đánh giá, phân loại sinh viên, học viên (lấy kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017) đồng thời căn cứ  kết quả xếp loại thi đua năm học 2016 - 2017 của các cá nhân làm cơ sở đánh giá, phân loại  đảng viên.
3.3.2. Đánh giá phân loại đảng viên
3.3.2.1. Lấy ý kiến góp ý
- Lấy ý kiến góp ý của các đoàn thể nơi công tác
          Đảng viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn thể nào thì lấy ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể đó về kết quả hoạt động của đảng viên (nếu đảng viên sinh hoạt ở nhiều tổ chức đoàn thể, thì mời Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể cùng họp và lấy ý kiến 1 lần).
          - Lấy ý kiến nơi cư trú
Các chi ủy chi bộ nơi đảng viên công tác chủ động liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ chi bộ nơi đảng viên cư trú để lấy ý kiến đánh giá nhận xét đối với đảng viên được chi bộ giới thiệu về.
          3.3.2.2. Tổng hợp ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm
Chi uỷ tổng hợp ý kiến góp ý của Ban chấp hành các đoàn thể, của chi ủy chi bộ nơi cư trú góp ý cho từng đảng viên. Trên cơ sở ý kiến góp ý và quá trình theo dõi, quản lý đảng viên, chi uỷ chi bộ họp xem xét, gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm có liên quan đến từng đảng viên trong chi bộ (nếu có) thông báo cho đảng viên để chuẩn bị giải trình báo cáo trước chi bộ.
3.3.2.3. Đảng viên viết bản tự kiểm điểm
         Căn cứ vào 4 nội dung đánh giá chất lượng đảng viên ở mục 1.3.2. của hướng dẫn này, từng đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình, viết bản tự kiểm điểm (có mẫu kèm theo) làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân trong năm 2017 và những nội dung chi uỷ gợi ý kiểm điểm (nếu có), tự đánh giá, nhận loại và đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.
         3.3.2.4. Sinh hoạt chi bộ kiểm điểm đánh giá, phân loại theo trình tự
- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm và làm rõ những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có) trước chi bộ.
          - Chi uỷ báo cáo kết quả lấy ý kiến của ban chấp hành các đoàn thể nơi công tác và của cấp uỷ nơi cư trú, gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với từng đảng viên.
          - Chi bộ thảo luận, góp ý cho từng đảng viên.
- Chi bộ bỏ phiếu kín đề nghị phân loại đảng viên (có mẫu phiếu kèm theo). Thành phần bỏ phiếu phân loại đảng viên là các đảng viên chính thức của chi bộ (trừ những đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt đảng không tham gia dự họp, đảng viên dự bị, đảng viên chi bộ khác chuyển sinh hoạt tạm thời đến chi bộ), chi uỷ cử người kiểm phiếu báo cáo kết quả trước chi bộ và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định (có mẫu báo cáo kèm theo).
          3.3.2.5. Phân loại chất lượng đảng viên theo 4 mức sau:
a) Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành. Cụ thể:
- Đảng viên là cán bộ, viên chức: phải đạt 1 trong 3 điều kiện sau: được phân loại cán bộ, viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" hoặc đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2016 - 2017 hoặc trong năm 2017 có thành tích xuất sắc được cấp Bộ hoặc cấp tỉnh tặng "Bằng khen".
- Đảng viên là sinh viên, học viên phải có kết quả học tập, rèn luyện trong năm học 2016 - 2017 đạt loại Giỏi hoặc được khen thưởng giấy khen cấp Trường trở lên trong năm 2017.
- Đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo: bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó tổ chức, trưởng, phó đoàn thể trực thuộc tổ chức): đơn vị phải được cấp trên công nhận đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức đảng được công nhận trong sạch, vững mạnh.
          Số đảng viên được phân loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; đối với chi bộ có dưới 7 đảng viên thì không quá 1 đồng chí.
b) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, viên chức thì phân loại cán bộ, viên chức phải đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.
c) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, viên chức phải đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.
Trong số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ cần chỉ rõ những mặt còn hạn chế của từng người để giao thời gian khắc phục, sửa chữa.
d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:
- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.
- Phân loại cán bộ, viên chức ở mức "Không hoàn thành nhiệm vụ”.
- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.
- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ. Không gương mẫu thực hiện các chủ trương, quy định của Nhà trường, đơn vị.
3.3.2.6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ
- Đối với đảng viên đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.
- Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên không phân loại đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.
- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên cấp uỷ cấp trên.
- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.
- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng.
- Trước khi đánh giá, phân loại đảng viên cần đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức (lấy kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016 - 2017) và đánh giá, phân loại sinh viên, học viên (lấy kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017) đồng thời căn cứ  kết quả xếp loại thi đua năm học 2016 - 2017 của các cá nhân để làm cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ.
3.4. Tổ chức thực hiện
- Các chi ủy chi bộ tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.
          - Xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu của chi bộ và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu từ đầu năm, điều chỉnh việc phân công công tác và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, giúp đỡ đảng viên khắc phục khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm năm trước.
          - Tổ chức sinh hoạt chi bộ để đảng viên kiểm, xem xét, bỏ phiếu phân loại chất lượng đảng viên như đã nêu tại mục 3.3.2.4. của hướng dẫn này, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xét, quyết định công nhận phân loại đảng viên.
         - Xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường biểu dương, khen thưởng đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.
4. KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
4.1. Các danh hiệu đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Vinh khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Mục 19 về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên); Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng và Quy định số 05-QĐ/TU ngày 03/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.
4.2. Các danh hiệu xét khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và Thành uỷ Vinh  thực hiện như sau:
- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng giấy khen cho những chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Số lượng chi bộ được khen thưởng không quá 20% tổng số chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
- Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2013 đến 2017).
- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017.
- Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2013 đến 2017).
4.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên gồm: Báo cáo thành tích của tổ chức đảng; báo cáo thành tích của đảng viên năm 2017; biên bản đề nghị khen thưởng của chi bộ; tờ trình đề nghị khen thưởng chi ủy chi bộ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
2. Thời gian tổng kết: các chi bộ phải tiến hành xong trước ngày 20/11/2017.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên tại các chi bộ được phân công phụ trách đúng thời gian, tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực. Trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân, yêu cầu các đơn vị báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách biết để bố trí thời gian dự chỉ đạo kiểm điểm.
4. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trực tiếp đánh giá, bỏ phiếu phân loại cán bộ thuộc diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quản lý. Các chức danh còn lại theo phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao Ban Chi uỷ các chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, phân loại và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy).
5. Sau khi hoàn thành việc tổng kết, các văn bản phải gửi về Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) gồm:
5.1. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của các chi bộ.
5.2. Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp uỷ, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý; báo cáo kết quả kiểm điểm các nội dung cấp trên gợi ý đối với tập thể (nếu có).
     5.3. Bảng tự chấm điểm, đánh giá phân loại chi bộ năm 2017 (có mẫu kèm theo).
5.4. Bản tự kiểm điểm cá nhân (có xác nhận của cấp ủy) kèm theo giải trình và kết quả kiểm điểm các nội dung cấp trên gợi ý đối với cá nhân (nếu có).
5.5. Bản nhận xét, đánh giá của chi ủy hoặc ban cán sự khối, xóm nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên đang công tác (có mẫu kèm theo).
5.6. Bản tổng hợp đóng góp ý kiến tại Hội nghị kiểm điểm cho từng cá nhân.
5.7. Bản đánh giá, nhận xét cán bộ (có mẫu kèm theo).
5.8. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đảng viên năm 2017 (có mẫu kèm theo).
5.9. Báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại đảng viên năm 2017 do cấp ủy đề nghị.
    5.10. Tờ trình đề nghị phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên (có mẫu kèm theo);
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên năm 2017 của chi bộ (nếu có).
- Các biên bản kiểm phiếu (Lưu ý: các loại phiếu lưu tại chi bộ, không gửi lên Văn phòng Đảng ủy).
  - Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 của chi bộ (có mẫu kèm theo).
 
Trên đây là những nội dung cơ bản về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển