< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và kết luận Hội nghị TW 4 BCHTW Đảng khoá XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/Th.U ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện Thông báo kết luận của Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phiên tháng 11 năm 2021, ngày 30 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Tham dự, chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh. Hội nghị diễn ra trong điều kiện tuân thủ nghiêm túc về quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 
Toàn cảnh Hội nghị
Phần học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường đã được nghe các nội dung chính của chuyên đề như: nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Việc học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh báo cáo tại Hội nghị 
Phần học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, thành phần tham gia là toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường. Hội nghị đã được tiếp thu các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trương ương 4 như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh đã nhắc nhở Đảng bộ và Nhà trường thực hiện tốt việc cam kết học tập và làm theo Bác, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động toàn trường vận dụng sáng tạo các nội dung đã được học tập, quán triệt vào vị trí việc làm của mình và điều kiện thực tế của Nhà trường. 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thay mặt Đảng uỷ Nhà trường cảm ơn báo cáo viên Nguyễn Quang Vinh và khẳng định, Đảng ủy Nhà trường sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 và nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng một cách thiết thực, có hiệu quả./.
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phát biểu tại Hội nghị
 
                                                                               Tạ Thị Thanh Hà
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển