< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 24/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Hướng dẫn 139-HD/ĐĐTLĐ ngày 21/11/2013 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn, Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hướng dẫn xây dựng quy hoạch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Hướng dẫn số 58/HD-CĐCS ngày 4 tháng 5 năm 2016 của BCH Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022;
Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-CĐSP ngày 6/9/2016 của Ban thường vụ Công đoàn trường về việc phê duyệt qui hoạch BCH công đoàn trường, BCH các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CĐCS ngày 28/6/2017 của Ban chấp hành Công đoàn trường về việc đánh giá công tác tháng 6/2017 và nhiệm kỳ công tác tháng 7/2017;
Căn cứ thông báo số 81-TB/ĐU.CĐSP ngày 01/8/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy; cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác xây dựng Đảng;
Ban thường vụ Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau: 
I) YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ
          1) Mục đích
- Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, khắc phục trình trạng hụt hẫng trong đội ngũ lãnh đạo công tác công đoàn, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.
- Tạo nguồn cán bộ, có căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trường, công đoàn bộ phận vững mạnh về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về nghiệp vụ, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu  đổi mới về tổ chức và hoạt động công đoàn Trường, công đoàn bộ phận trong tình hình hiện nay.
2) Yêu cầu
- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn trường, công đoàn bộ phận phải có tính chiến lược phát triển dài hạn, xác định được nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo công đoàn Trường, công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn trường, công đoàn bộ phận phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ rà soát, bổ sung quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn qui định, có triển vọng phát triển, không thực hiện quy hoạch hình thức.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo công đoàn trường, công đoàn bộ phận phải gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, gắn với quy hoạch cán bộ chung của Trường.
3) Phạm vi rà soát, bổ sung qui hoạch, số lượng người qui hoạch
3.1. Không bổ sung qui hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường vì nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt.
3.2. Không rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch Ban chấp hành công đoàn bộ phận đối với các Công đoàn bộ phận chỉ đổi tên hoặc số lượng cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2022 ổn định. Cụ thể:
- Công đoàn bộ phận khoa Mầm non;
- Công đoàn bộ phận phòng KH-TC&TC-ĐN;
- Công đoàn bộ phận phòng CT HSSV& Ban QL ký túc xá;
- Công đoàn bộ phận khoa Ngoại Ngữ;
- Công đoàn bộ phận phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.
3.3. Rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các Công đoàn bộ phận thành lập mới, sáp nhập và chia tách.
3.4. Tiến hành rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới nguồn qui hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các Công đoàn bộ phận sau:
- Công đoàn bộ phận khoa Trung học cơ sở;
- Công đoàn bộ phận khoa Lý luận Chính trị - Tâm lý giáo dục;
- Công đoàn bộ phận khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ Thuật
- Công đoàn bộ phận phòng Hành chính - Thanh tra - Thư viện;
- Công đoàn bộ phận khoa Tiểu học;
- Công đoàn bộ phận Trung tâm ĐT - BDNV và Kỹ năng mềm.
Đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận số lượng quy hoạch cụ thể như sau:
- Chủ tịch công đoàn bộ phận: số lượng 2 đến 3 người.
- Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận: số lượng 2 đến 3 người.
4)  Nguyên tắc
- Đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai.
- Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng cơ bản điều kiện, tiêu chuẩn qui định, có triển vọng phát triển.
- Nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, BTV Công đoàn, phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng trong quá trình xây dựng quy hoạch.
- Tuân thủ đúng quy trình.
5) Tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ công đoàn trường
5.1) Tiêu chuẩn
Cán bộ công đoàn được quy hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định chung của Đảng và Nhà nước, các tiêu chuẩn cần có của cán bộ công đoàn. Cụ thể:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên;
- Có khả năng phối hợp công tác để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực công đoàn;
- Có kỹ năng hoạt động công đoàn;
- Có uy tín, điều kiện và khả năng tập hợp được đoàn viên, thể hiện được vai trò đại diện tổ chức công đoàn;
- Có sức khỏe, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực giản dị, không cục bộ, không cơ hội, không lãng phí, tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
5.2) Một số yêu cầu cụ thể
Trên cơ sở yêu cầu chung nói trên, cán bộ công đoàn được quy hoạch còn phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau đây:
- Yêu cầu về độ tuổi: Yêu cầu về độ tuổi xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận mỗi kỳ xây dựng quy hoạch đổi mới 30 - 40%. Cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, trẻ tuổi, để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu giữ chức vụ phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (60 tháng).
- Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ công đoàn trường là thời điểm tiến hành đại hội công đoàn trường.
- Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận là thời điểm tiến hành đại hội công đoàn bộ phận.
- Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm lần đầu vào chức danh quy hoạch, cần đưa ra khỏi quy hoạch.
- Về cơ cấu 3 độ tuổi:
+ Dưới 40 tuổi: không dưới 15%.
+ Từ 40 đến 50 tuổi: khoảng 55 - 65%.
+ Trên 50 tuổi: khoảng 20 - 30%.
- Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: Bảo đảm tỷ lệ không dưới 15% trong quy hoạch Ban Chấp hành.
6) Phương châm quy hoạch:
- Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”.
- Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh.
- Quy hoạch "động" là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.
7) Đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:
7.1) Nội dung đánh giá: 
 - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn và các quy định của tổ chức Công đoàn Việt Nam; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ (chồng), con; mối quan hệ với nhân dân...
- Năng lực thực tiễn: thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong trường; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong trường, trong đơn vị công tác.
- Uy tín: thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá công chức, viên chức của đơn vị.
- Sức khoẻ: bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.
- Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.
7.2) Thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch.
- Trưởng các đơn vị đánh giá cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý;
- Ban Thường vụ công đoàn trường đánh giá cán bộ qui hoạch sau khi đã có bản tự đánh giá của cá nhân cán bộ được qui hoạch, đánh giá của trưởng đơn vị quản lý cán bộ và tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú về bản thân, gia đình cán bộ được đánh giá.
- Ban Thường vụ công đoàn trường báo cáo kết quả đánh giá cán bộ công đoàn được qui hoạch với Đảng ủy trường.
8) Quy hoạch đối với cán bộ công đoàn đương chức:
Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ công đoàn đương chức lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới.
II) CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
1) Thẩm quyền và đối tượng phê duyệt quy hoạch
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn trường.
Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) công đoàn trường phê duyệt quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận.
2) Quy trình xây dựng quy hoạch
2.1) Chuẩn bị xây dựng quy hoạch:
Trước khi thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận, Ban chấp hành công đoàn trường tiến hành các công việc sau:
- Có văn bản hướng dẫn công đoàn bộ phận xây dựng quy hoạch.
- Đánh giá cán bộ công đoàn thuộc diện Ban Thường vụ công đoàn trường quản lý.
- Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm; cán bộ không đủ điều kiện giữ chức vụ hiện tại trong khóa tới...
- Xác định phương hướng xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn; phấn đấu giảm độ tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ... nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch. Xác định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, cơ cấu số lượng đưa vào quy hoạch. Định hướng về đối tượng giới thiệu đưa vào quy hoạch.
2.2) Các bước xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn
Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn: Tổ chức hội nghị Công đoàn bộ phận, giới thiệu
- Thành phần: Toàn thể đoàn viên của công đoàn bộ phận. 
- Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận.
+ Đồng chí Chủ tịch công đoàn bộ phận chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào các chức danh.
+ Thảo luận danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận do BCH công đoàn bộ phận đã chuẩn bị (mẫu 1B).
+ Hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.
+ Lập ban kiểm phiếu, các đồng chí dự hội nghị xem xét, viết phiếu, bỏ phiếu giới thiệu; Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
+ Tổng hợp kết quả giới thiệu của công đoàn bộ phận gửi Ban Chấp hành công đoàn trường (mẫu 2B).
- Ban Chấp hành công đoàn bộ phận tổng hợp kết quả giới thiệu gửi về Văn phòng Công đoàn trường trước ngày 7/8/2017 (kèm file mềm theo địa chỉ: nguyenmai9604@gmail.com).
Lưu ý: Biểu mẫu dùng cho xây dựng bổ sung quy hoạch (Mẫu 1B, 2B) lấy từ địa chỉ: congdoancdspna@gmail.com
Bước 2: Hội nghị Ban chấp hành công đoàn trường
Trên cơ sở kết quả hội nghị (Bước 1), Ban Chấp hành công đoàn trường thảo luận cụ thể từng chức danh, rà soát, giới thiệu bổ sung vào nguồn quy hoạch BCH Công đoàn trường.
 Bỏ phiếu giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch BCH Công đoàn trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận. Những người đạt trên 50% số phiếu trong Hội nghị mới được đưa vào danh sách quy hoạch.
Bước 3: Trình xin ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy trường tập thể lãnh đạo chuyên môn (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng)
Trên cơ sở kết quả (bước 2), Ban Chấp hành Đảng ủy và tập thể lãnh đạo chuyên môn (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng) thảo luận, cho ý kiến về việc bổ sung quy hoạch BCH Công đoàn trường và Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Ban Chấp hành công đoàn trường ban hành quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch BCH công đoàn trường, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận và báo cáo với Ban Chấp hành Đảng ủy về danh sách phê duyệt bổ sung quy hoạch BCH Công đoàn trường, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận.
3) Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch
Trong mỗi nhiệm kỳ đại hội công đoàn chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 1 lần, đồng thời hàng năm tập thể lãnh đạo rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và những đồng chí uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hàng năm.
Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu.
III) TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Các công đoàn bộ phận căn cứ hướng dẫn này, triển khai việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 để chuẩn bị cho công tác Đại hội công đoàn trường, công đoàn bộ phận vào tháng 8 năm 2017./.

 

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển