< Trở về giao diện Mobile

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 15/2/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động và kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ ngày 201/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp; Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 21/2/2017 của liên đoàn Lao động tỉnh về việc công tác nhân sự BCH tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An; Kế hoạch số 95/KH-CĐCS ngày 15/8/2017 của Công đoàn trường CĐSP Nghệ An về việc tổ chức đại hội công đoàn bộ phận tiến tới đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Công đoàn trường hướng dẫn các Công đoàn bộ phận tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, việc tổ chức Đại hội công đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp. Từ mục đích trên, Đại hội Công đoàn bộ phận phải đạt được các yêu cầu sau đây:
1. Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào của giảng viên, viên chức (GV, VC) và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua (giai đoạn 2015 đến 2017); kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ những yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2022 phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn.
2. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên trong nhà trường; đóng góp ý kiến thiết thực, tìm ra những nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế nhằm xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.
3. Đại hội công đoà bộ phận phải là Đại hội của đoàn viên để mọi người bàn bạc, trao đổi nhằm tìm các giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; đồng thời  là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên công đoàn.
4. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm những cán bộ có uy tín, tâm huyết, nhiệt tình với tổ chức Công đoàn, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
 
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 của BCH Công đoàn bộ phận và BCH Công đoànTrường nhiệm kỳ 2017- 2022.
2. Bầu Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022.
3. Bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu Công đoàn Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
III. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐẠI HỘI
1. Nội dung Đại hội
Tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng Công đoàn bộ phận để chuẩn bị nội dung đại hội cụ thể, phù hợp. Cần tập trung vào những vấn đề chính sau đây:
1.1. Tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 (giai đoạn 2015-2017)
Việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn bộ phận giai đoạn 2015 - 2017 theo các chương trình hoạt động của công đoàn:
- Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, phát triển đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam;
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước;
- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;
- Công tác nữ công; Công tác kiểm tra; Công tác tài chính Công đoàn.
1.2) Xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công đoàn bộ phận phù hợp với mục tiêu có tính chiến lược của tổ chức. Khi góp ý, thảo luận, quyết định chương trình hoạt động, cần căn cứ vào chức năng của tổ chức Công đoàn, vào các văn bản định hướng của Đảng, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn cấp trên, của Nhà trường và hoàn cảnh cụ thể của tổ chức. Chương trình hoạt động cần có nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể.
1.3) Góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận
Việc bầu Ban Chấp hành phải thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) và Thông tri số 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Ban chấp hành Công đoàn bộ phận dưới sự chỉ đạo của Tiểu ban nhân sự (CĐ trường) xây dựng đề án nhân sự BCH công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Trường; Chi ủy.
2.1. Tiêu chuẩn UV Ban chấp hành công đoàn
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có phương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên;
- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác Công đoàn và tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban Chấp hành Công đoàn; có kiến thức về quản lý; có kĩ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác Công đoàn;
- Có tinh thần trách nhiệm, giám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao;
- Có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí; tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.
2.2. Điều kiện tham gia Ban chấp hành công đoàn
Người tham gia BCH ngoài việc đảm bảo theo tiêu chuẩn, còn phải đáp ứng các điều kiện sau :
- Tham gia BCH lần đầu; có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ đại hội công đoàn bộ phận (5 năm).
- Tái cử BCH: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất ½ nhiệm kỳ. Những trường hợp còn thời gian công tác dưới ½ nhiệm kỳ sẽ do Ban thường vụ Công đoàn trường và Chi ủy xem xét quyết định cụ thể.
- Người tham gia Ban chấp hành Công đoàn bộ phận phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện, có điều kiện tham gia ban chấp hành và đã được phê duyệt trong nguồn quy hoạch.
2.3. Cơ cấu ban chấp hành công đoàn bộ phận
Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm kỳ của Công đoàn bộ phận là 5 năm, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc bầu Ban Chấp hành phải thực hiện đúng các quy định hiện hành.
Số lượng ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh của Ban Chấp hành căn cứ vào quy mô, tính chất của các Công đoàn bộ phận, cụ thể:
- Đơn vị dưới 10 đoàn viên chỉ bầu Chủ tịch và bầu trực tiếp tại Đại hội;
- Đơn vị từ 10 đến 19 đoàn viên bầu Chủ tịch, 1 uỷ viên Ban Chấp hành. Các chức danh Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành họp phân công.
- Đơn vị từ 20 đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp hành gồm 3 người. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành họp phân công.
3. Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XV
Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, số lượng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XV không quá 80 người, gồm:
- Đại biểu khách mời (do BCH Công đoàn trường mời).
- Đại biểu đương nhiên gồm: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp Hành công đoàn Trường, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra công đoàn Trường đương nhiệm.
- Đại biểu bầu ở các công đoàn bộ phận.
+ Tiêu chuẩn: Là những đoàn viên ưu tú có phẩm chất, năng lực, có khả năng tập hợp quần chúng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, được bầu bằng việc bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu. Số lượng đại biểu được lấy từ số phiếu cao xuống, người cuối cùng chưa đạt 50% số phiếu bầu thì phải bầu bổ sung.
+ Số lượng đại biểu bầu: 25% số đoàn viên Công đoàn bộ phận (trừ đại biểu đương nhiên và đại biểu mời). Nếu đơn vị tính % có số lẻ > 0,5 được bầu thêm 01 đại biểu.
 
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017- 2022
1. Công tác chuẩn bị
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, BCH Công đoàn bộ phận có trách nhiệm:
- Xin ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong việc xây dựng nhân sự cho BCH công đoàn bộ phận, nhân sự chủ chốt (Chủ tịch) và thời gian tổ chức Đại hội.
- Chuẩn bị đầy đủ các ấn phẩm phục vụ hội nghị như: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn bộ phận giai đoạn 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ 2017 - 2022, báo cáo kiểm điểm BCH, phiếu bầu, thùng phiếu, các mẫu biên bản,..v.v.
- Công đoàn bộ phận chỉ tiến hành Hội nghị khi được sự thống nhất của Chi ủy và Ban Thường vụ Công đoàn Trường.
2. Tổ chức Đại hội
2.1. Thời gian tiến hành Đại hội
- Thời gian tổ chức hội nghị Công đoàn bộ phận: từ  04/9/2017 đến  20/9/2017.
- Thời gian Đại hội đại biểu Công đoàn Trường: dự kiến tiến hành trước ngày 10/10/2017.
- Thời gian duyệt hồ sơ tổ chức Đại hội các Công đoàn bộ phận từ ngày 04/9/2017.
* Nội dung duyệt gồm:
(1) Dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn bộ phận giai đoạn 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Công đoàn bộ phận giai đoạn 2015 - 2017 (theo mẫu).
(2) Chương trình Đại hội (theo mẫu)
(3) Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội (có ý kiến của chi ủy) (theo mẫu).
* Thành phần tham gia duyệt: BTV công đoàn Trường, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận.        
2.2. Trang trí Đại hội
Phía trái hội trường (từ dưới nhìn lên) là cờ Tổ quốc. Tượng hoặc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao vàng. Phía phải hội trường là dòng chữ Đại hội Công đoàn bộ phận . . (tên đơn vị). . . . ., nhiệm kỳ 2017-2022.
2.3. Chương trình hội nghị (theo mẫu)
a. Phần nghi thức (do Ban Tổ chức hội nghị điều khiển)
b. Phần nội dung (do Chủ tịch đoàn điều hành)
c. Phần Phát biểu của lãnh đạo.
d. Phần bầu cử:
- Bầu Ban Chấp hành CĐ bộ phận (bằng phiếu kín).
+ Thông qua đề án nhân sự BCH, tiêu chuẩn, Đại hội thảo luận cơ cấu, số lượng (theo hướng dẫn của CĐ trường).
+ Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử BCH, biểu quyết.
- Bầu Ban kiểm phiếu.
- Tổ chức bầu cử (thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử).
- Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường (bằng phiếu kín).
- Công bố các kết quả bầu cử.
đ. Phần bế mạc:
2.4. Sau Đại hội  hồ sơ gửi lên Ban Thường vụ Công đoàn Trường gồm:
- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn bộ phận nhiệm giai đoạn 2015-2017 và Chương trình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
- Nghị quyết, biên bản Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017- 2022.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo Công đoàn trường.
- Biên bản Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 về  phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành.
- Danh sách đoàn viên Công đoàn bộ phận.
 - Biên bản bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách trích ngang BCH; tờ trình đề nghị công nhận kết quả bầu cử.
- Danh sách và biên bản bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn trường lần thứ XV.
Lưu ý:
- Chậm nhất là 02 ngày  sau khi tổ chức Đại hội, đề nghị các Công đoàn bộ phận nạp hồ sơ về VP Công đoàn trường.
- Các biểu mẫu được đăng tải trên website Trường hoặc hộp thư Công đoàn Trường.
- Danh sách Công đoàn bộ phận, danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu CĐ Trường; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của đơnvị; Báo cáo đóng góp cho dự thảo báo cáo Công đoàn trường đề nghị gửi về CĐ Trường theo địa chỉ: nguyenmai9604@gmail.com
2.5. Kinh phí chi Đại hội Công đoàn bộ phận:
Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn bộ phận được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn trường: 100.000đ/đoàn viên.
Các Công đoàn bộ lập danh sách đoàn viên và nhận kinh phí tại BCH công đoàn trường.
 
V. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
1. Chỉ đạo chung:       Đ/c Lê Thị Lệ Hà – CT Công đoàn trường
2. Chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận
TT
Công đoàn bộ phận
Phân công ủy viên BTV
 1.  
Khoa Tiểu học
Nguyễn Thị Mai
 1.  
Khoa GD Thể chất- Nghệ thuật
Nguyễn Thị Mai
 1.  
Phòng Hành chính- Thanh tra – Thư viện
Nguyễn Thị Mai
 1.  
Khoa Lý luận chính trị- Tâm lý Giáo dục
Trần Thị Cẩm Thơ
 1.  
Khoa Ngoại Ngữ
Trần Thị Cẩm Thơ
 1.  
Phòng Đào tạo- NCKH
Trần Thị Cẩm Thơ
 1.  
Khoa Trung học cơ sở
Nguyễn Thị Thanh Hương
 1.  
Phòng Kế hoạch Tài chính- TC đối ngoại
Nguyễn Thị Thanh Hương
 1.  
Trung tâm ĐT- Bồi dưỡng NV & KNM
Nguyễn Thị Thanh Hương
 1.  
Khoa Mầm non
Nguyễn Thị Nga
 1.  
Phòng Công tác HSSV- Kí túc xá
Nguyễn Thị Nga
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn bộ phận là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành các công đoàn bộ phận. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành công đoàn bộ phận phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, Ban chấp hành Công đoàn trường.
Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu các công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị công đoàn bộ phận về Ban Thường vụ Công đoàn trường để thống nhất thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển