< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Căn cứ Kế hoạch Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, Hiệu trưởng yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:
I. Nội dung:
- Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý;
- Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;
- Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020.
II. Thành phần tham dự:
- Đại biểu khách mời; Ban chấp hành Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể; toàn thể viên chức.
(Lưu ý: Những viên chức thuộc đối tượng đang thực hiện cách ly vì dịch Covid-19 thì không phải tham dự).
III. Phân công nhiệm vụ:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
- Điều hành chính các công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ;
- Chuẩn bị giấy mời, gửi giấy mời đại biểu, đón tiếp đại biểu.
2. Phòng Quản trị - Công tác Học sinh Sinh viên
 - Trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng.
3. Trung tâm Thư viện - Thiết bị
Chuẩn bị thiết bị phục vụ và trình chiếu maket, nội dung hội nghị tổng kết.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị tổng kết năm học.
IV. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ 14 giờ 30', ngày 30 tháng 7  năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1.
Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các tổ chức, đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức của đơn vị mình tham gia đầy đủ, đúng giờ. Các giảng viên, giáo viên có giờ dạy trong chiều thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 (kể cả đi dạy trong và ngoài trường) tự bố trí để tham dự Hội nghị./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển