< Trở về giao diện Mobile

Thông báo giờ làm việc mùa Hè

Nhà trường thông báo chuyển thực hiện giờ làm việc mùa Hè từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/10/2018. Trong thời gian trên lịch làm việc của toàn trường như sau:
          1. Buổi sáng:
                   + Giờ lên lớp:  Từ  7h00’ đến 11h10’
                   + Giờ làm việc hành chính:  Từ 7h00’ đến 11h 30’.
          2. Buổi chiều:
                   + Giờ lên lớp:  Từ 13h30’ đến 17h40’
                   + Giờ làm việc hành chính:  Từ 13h30’  đến 17h00’.
          3. Tổ chức thực hiện:
          Nhà trường yêu cầu trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn trường thông báo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc lịch làm việc.
          Giao phòng Thanh tra - ĐBCLGD phối hợp với phòng TC-ĐN, phòng Công tác HSSV và phòng ĐT-NCKH thường xuyên, đột xuất kiểm tra việc chấp hành nề nếp làm việc của cán bộ, viên chức và HSSV; có báo cáo tổng hợp để Nhà trường đưa vào đánh giá xếp loại thi đua của học kỳ, năm học.  
          Công đoàn, đoàn thanh niên thông báo và tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, đoàn viên và học sinh, sinh viên để góp phần thực hiện tốt chủ trường chuyển giờ làm việc của Nhà trường.
 
Xem tin theo ngày: