< Trở về giao diện Mobile

Phòng Tổ chức - Đối ngoại

1.Chức năng
Phòng TC- ĐN thực hiện chức năng giúp Hiệu trưởng trên các mặt công tác tổ chức, cán bộ và đối ngoại, cụ thể:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CCVC.
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý công chức, viên chức.
- Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy.
- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức.
- Quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.
- Triển khai các hoạt động về bảo vệ chính trị, nội bộ nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác tổ chức cán bộ
- Xây dựng tổ chức bộ máy trong Trường theo các qui định hiện hành và Nghị quyết của Đảng ủy.
- Tham mưu thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn trong nhà trường.
- Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
- Dựa vào các quy định của Đảng, Nhà nước, Ngành để thể chế hóa các văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
- Xây dựng chỉ tiêu biên chế hàng năm. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung viên chức.
- Tham mưu thực hiện qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc trường và điều động, luân chuyển, sử dụng viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ của trường và của cấp trên.
- Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng ủy và Hiệu trưởng nhà trường về công tác tuyển chọn hợp đồng, thi tuyển viên chức.
- Phối hợp theo dõi, quản lý lao động CCVC.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch CCVC và thực hiện các công việc liên quan: Xử lý, bổ sung, nhận xét lý lịch định kỳ, hàng năm.
- Tham mưu ban hành các quyết định liên quan đến lĩnh vực công tác phòng phụ trách…
2.2 Thực hiện chế độ chính sách
- Dựa vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ngành để cụ thể hóa một số chế độ đối với CCVC trong trường.
- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan CCVC như :
+ Lương: Nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi…
+ Xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch, xét chuyển ngạch, thi nâng ngạch…
+ Thực hiện một số chính sách khác như: Chế độ nghỉ BHXH, trợ cấp nghỉ dưỡng sức, thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động cho CCVC, chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của các CCVC đang công tác tại trường.
- Xác định định mức lao động hàng năm cho CCVC.
- Phối hợp các đơn vị tính toán giờ vượt định mức lao động hàng năm làm cơ sở thanh toán và đánh giá thi đua.
- Lập hồ sơ để trình Hội đồng kỷ luật xét kỷ luật CCVC.
2.3 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đối ngoại
- Phối hợp lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường theo chủ trương của Đảng ủy và cấp trên.
- Phối hợp tổ chức xác minh, thẩm tra những tập thể, cá nhân có nghi vấn có hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của nhà trường.
- Tham mưu cấp ủy và Hiệu trưởng xác minh, nhận xét đánh giá CCVC theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chủ trương trong quan hệ và hợp tác quốc tế, quan hệ, hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nhà trường.
2.4  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CCVC, HSSV và công tác tuyên truyền.
- Tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương của ngành cho CCVC và HSSV theo định kỳ.
25 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. Có cấu tổ chức:  Gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các viên chức.

 Danh sách CBVC phòng TC - ĐN:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
 
Lưu Tiến Hưng
 
28/7/1974
PGS.TS
Vật lý
Hiệu trưởng
V.07.01.02
2
Nguyễn Văn Dũng
26/10/1979
Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
P.Trưởng phòng phụ trách
V.07.01.03
3
 
Ng Thị Phương Thảo
 
11/10/1987
Đại học
Hành chính
 
V.07.01.03
4
Nguyễn Minh Sơn
 
19/01/1984
Kỹ sư
Tin học
 
01003
5
Đoàn Việt Linh Chi
05/01/1991
Đại học
Quản trị Nhân lực
 
01003

 

             (Danh sách này gồm có 05 người)./.

 
Xem tin theo ngày: