< Trở về giao diện Mobile

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

 
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

1. Chức năng
Phòng CTHSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, chính trị cho HSSV.
- Quản lý HSSV trong suốt quá trình đào tạo.
- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho HSSV.
- Các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV.
- Hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HS-SV.
 
2. Nhiệm v
2.1 Chủ trì và tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường
- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.
 - Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.
 - Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.
 
2.2 Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV
         - Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của nhà trường để phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học.
- Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ, thủ tục, quy trình để Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật trường xem xét các vấn đề liên quan đối với tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.
- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.
-  Lập sổ theo dõi quản lý HSSV.
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2.3 Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục – thể thao, an ninh, vệ sinh môi trường.
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật cho HSSV để Ban giáo dục pháp luật của trường làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung và thực hiện.
- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV.
- Phối hợp tổ chức tuần sinh hoạt “công dân HSSV” đầu năm học, đầu khóa học, các buổi nghe báo cáo thời sự, học tập chỉ thị nghị quyết của cấp trên.
- Phối hợp Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về: chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạo đức nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, giáo dục về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống HIV/AIDS…, các cuộc vận động lớn của ngành.
- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.
- Phối hợp tổ chức cho HSSV, cán bộ, nhà giáo thực hiện vệ sinh học đường, môi trường, khu nội trú.
 
2.4 Thực hiện chế độ chính sách trong HSSV
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.
-  Thực hiện công tác BHYT, BHTT cho HSSV.
2.5 Công tác Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm
Thực hiện các nhiệm vụ theo QĐ 68/2008/QĐ - BGD- ĐT Ban hành Quy định về công tác Hướng nghiệp- tư vấn việc làm trong các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể:
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội sinh viên để tổ chức hoạt động Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm cho HS-SV.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề được đào tạo cho người học của nhà trường.
- Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan đến tư vấn việc làm cho HS-SV; tư vấn các vấn đề Tâm lý – Xã hội cho người học theo quy định.
- Thiết lập thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về số người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của trường để tư vấn giới thiệu việc làm cho người học, giúp các cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.
- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và các khu vực  để đào tạo, giới thiệu thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
2.6 Công tác y tế
- Chăm sóc sức khoẻ cho HSSV và CCVC định kỳ và thường xuyên theo sự phân cấp của ngành y tế.
- Làm các quy trình để thực hiện công tác BHYT, BHTT cho HSSV. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng, khoa, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.
- Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh toàn trường, an toàn thực phẩm trong các bếp ăn hàng tuần để báo cáo Hiệu trưởng và các phòng, ban, bộ phận liên quan kịp thời uốn nắn, xử lý.
- Ký giấy khám, chữa bệnh, nhận bưu phẩm và giấy xác nhận có liên quan đến HSSV (theo quy định của Hiệu trưởng), tham mưu để Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách CTHSSV phê duyệt, ký các quyết định liên quan đến HSSV.
2.7 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công
3. Cơ cấu tổ chức
 Gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các viên chức
 

 Danh sách CBVC Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên:

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Nguyễn Thức Hạnh 27/12/1963 Thạc sỹ Phó Trưởng phòng
01003
2 Nguyễn Thị Minh Châu 25/01/1968 Trung cấp  
V.08.05.07
3 Nguyễn Thị Hiệp 14/04/1985 Thạc sỹ  
V.07.01.03
4 Trần Thị Huyền 18/10/1986 Đại học  
01003
5 Đoàn Thị Hồng Lan 01/01/1979 Đại học  
01003
6 Bùi Thị Ánh Ngọc 07/02/1991 Cao đẳng  
V.08.05.13
7 Nguyễn T. Huyền Thương 01/08/1983 Đại học  
01003

 

       Danh sách này gồm có 07 người

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển