< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 50 - Từ ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến ngày 09 tháng 8 năm 2020 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/08
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 04/08
 
Thi kết thúc học phần bậc 4 chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào - Khóa 17 (2019 - 2020)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 21/KH-CĐSPNA ngày 23/7/2020 của Hiệu trưởng
Cả ngày - Nhà A
Họp UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 1151/QĐ-Th.U ngày 03/7/2020 của Thành ủy Vinh
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 05/08
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 06/08
Tổng duyệt lễ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị
Ban Thi đua
khen thưởng Tỉnh
Đồng chí  Lưu Tiến Hưng
8h00 - Sảnh 6
Tầng 2 - KS Giao tế
Đại hội thi đua yêu nước Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí  Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Trần Anh Tư;  Đồng chí Trần Thương Hiền,
Theo Giấy mời
Giao lưu điển hình tiên tiên tiến và nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí  Lưu Tiến Hưng;  Đồng chí Trần Anh Tư;  Đồng chí Trần Thương Hiền; Đại diện lãnh đạo các tổ chức đơn vị: Công đoàn Trường, Đoàn TN, Hội SV, Khoa THCS, Khoa MN, Khoa LLCT-TLGD, Khoa TH, Phòng TC-HC, Phòng ĐT-NCKH, Phòng QT-CTHSSV.
19h30 - TT Hội nghị KS Giao tế
Thứ 6
Ngày 07/08
Đại hội thi đua yêu nước Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí  Lưu Tiến Hưng;  Đồng chí Trần Anh Tư;  Đồng chí Trần Thương Hiền
6h45 - TT Hội nghị KS Giao tế
Thứ 7
Ngày 08/08
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 09/08
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.