< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 48 - Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020 (Có chỉnh sửa, bổ sung

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/07
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường (Bước 1)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ủy viên BCH Đảng ủy
14h00 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường (Bước 2)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ủy viên BCH Đảng ủy; Trưởng các đơn vị; CT Công Đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội Sinh viên
14h30 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường  (Bước 3)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ủy viên BCH Đảng ủy
15h00 - Phòng họp 1
Hội nghị các bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường  (Bước 4)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ủy viên BCH Đảng ủy; trưởng, phó các đơn vị;  CT Công Đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội Sinh viên
15h30 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường  (Bước 5)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ủy viên BCH Đảng ủy
16h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 21/07
Tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho Sinh viên
Ông Nguyễn Văn Thành
Mời: - TVĐU; Bí thư chi bộ các Khoa: Tiểu học, Mầm non; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV
- Toàn thể Đảng viên chi bộ QT - TV; 14 quần chúng ưu tú được Thành ủy chuẩn uy
15h00 - Phòng 105
Nhà thư viện
Họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định số 502/QĐ-CĐSPNA ngày 23/9/2019
16h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 22/07
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định số 502/QĐ-CĐSPNA ngày 23/9/2019
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị chuyên đề “Đại học đổi mới sáng tạo - Quản trị chiến lược và phát triển thương hiệu” Trường ĐH Vinh Đồng chí Lưu Tiến Hưng
14h00 - HT Tầng 8, Nhà Điều hành -
ĐH Vinh
Thứ 5
Ngày 23/07
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 24/07
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 25/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/07
 
 
 
 
Lưu ý: Chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết năm học 2019 - 2020.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.