< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 12 - Từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 23/11
Hội ý Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
9h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 24/11
Tư vấn sức khỏe giới tính cho sinh viên năm thứ nhất (K42)
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 174/TB-CĐSPNA ngày 18/11/2020
7h30 - Hội trường 1
Họp Kiểm tra triển khai tiến độ thực hiện Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, TC - HC, QT - CTHSV, Trường THSP, TT TB - TV; Trưởng - Phó phòng KH - TC; Kế toán trưởng
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 25/11
Họp Tổ xây dựng Đề án phòng học Stem, Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 573/QĐ-CĐSPNA ngày 17/11/2020; mời Hiệu trưởng trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban Cố vấn chuyên môn Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Trưởng phòng ĐT - NCKH; Ban Cố vấn chuyên môn; Giảng viên Trường THSP
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 26/11
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011 - 2020
Bộ GD&ĐT
Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - Trường ĐH
Văn Lang - TP
Hồ Chí Minh
Kiểm tra, rà soát các nội dung công việc và tiến độ thi công công trình cải tạo, sửa chữa năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
- Chủ đầu tư; Trưởng phòng: QT - CTHSSV, KH - TC
- Trưởng các đơn vị liên quan đến công trình: Ban QL dự án, tư vấn thiết kế. tư vấn giám sát, đơn vị thi công
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 27/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 28/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 29/11
 
 
 
 
Lưu ý: Các Chi bộ thực hiện đánh giá, phân loại Chi bộ, đảng viên theo Hướng dẫn số 01/HD-ĐU ngày 19/11/2020
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.