< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 09 - Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 09 - Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 15/10
Họp Ban thường vụ công đoàn trường
Bà Lê Thị  Lệ Hà
Ban Thường vụ công đoàn Trường; Mời:Trưởng, Phó ban tổ chức thi đua công đoàn, Ban nữ công.
Từ 14h00 - Phòng họp 1
     Thứ 3
Ngày 16/10
Họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm lớp
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
     Thứ  4
Ngày 17/10
Họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 448/QĐ-CĐSPNA ngày 21/6/2018
Từ 8h00 - Phòng họp 1
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa Tiểu học Ông Nguyễn Kim Hải Phòng Thanh tra- ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa Tiểu học Từ 8h00’- VP khoa Tiểu học
Thứ  5
Ngày 18/10
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa THCS
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra - ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa THCS
Từ 8h00’- VP khoa THCS
Thứ 6
Ngày 19/10
    
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa LLCT-TLGD Ông Nguyễn Kim Hải Phòng Thanh tra - ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa LLCT-TLGD Từ 8h00’- VP khoa LLCT-TLGD
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBD-NV&KNM
Từ 14h00  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 20/10
Tổ chức Kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2018
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; BCH công đoàn và toàn thể nữ đoàn viên công đoàn đang công tác tại Trường.
Từ 14h00 - CS2
Chủ nhật
Ngày 21/9
 
 
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.