< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 04 - Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018 (có sửa đổi, bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 04 - Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 10/9
Khai mạc Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018
BCH Quân sự trường
BGH; Ban chỉ huy Quân sự và Trung đội tự vệ trường
Từ 7h30’- P.105 Thư viện
Ban Giám hiệu làm việc phòng TC-ĐN, KH-TC
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC.
Từ 8h30’- Phòng họp 1
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 - 2019 cho HSSV năm cuối khóa
Ông Trần Anh Tư
BCĐ; Phòng Công tác HSSV; Trợ lý tổ chức các khoa: Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ; sinh viên K38 CĐ Mầm non.
Từ 14h00’- Hội trường 1
Chủ tịch công đoàn Trường họp với Ban thanh tra nhân dân
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đ/c Lê Thị Lệ Hà – CT Công đoàn trường, Ban Thanh tra nhân dân.
Từ 15h00’ - VP Công đoàn
Ban Thanh tra nhân dân làm việc với trưởng các tổ chức
HC-QT, TC-ĐN, KH-TC
Ông Phan Văn Thắng
Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng các tổ chức: HC-QT, TC-ĐN, KH-TC.
Từ 16h00’ – Phòng họp 1
       Thứ  3
Ngày 11/9
Họp liên tịch Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy,  Công đoàn trường
Ông Lưu Tiến Hưng 
 Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; BTV Công đoàn trường; Trưởng các phòng:TC-ĐN, KH-TC
Từ 8h00’- Phòng họp 1
      Thứ  4
Ngày 12/9
 Họp bàn về điều hòa lao động và chế độ đối với viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng 
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức thuộc trường.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Phó Bí thư Đảng ủy làm việc với BCH Công đoàn trường Ông Trần Anh Tư  Ông Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy; BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 13/9
Ban TTND thực hiện giám sát theo Kế hoạch số 15/KHTTr-CĐCS ngày 4/9/2018
  Ông Phan Văn Thắng
                 Ban TTND; Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Tập huấn phần mềm IOFFICE   Trưởng các bộ môn thuộc khoa, Chủ tịch công đoàn bộ phận Từ 8h00 - P.B206
       Thứ 6
Ngày 14/9
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 15/9
Tuần sinh hoạt công dân HSSV (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Sinh viên K38 CĐ Tiểu học, Ngoại ngữ và học sinh K58 TC Mầm non
Từ 7h00’- Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 16/9
Tuần sinh hoạt công dân HSSV (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Sinh viên K38 CĐ Tiểu học, Ngoại ngữ và học sinh K58 TC Mầm non
Từ 7h00’- Hội trường 1
 
Trọng tâm:         - Trung đội tự vệ trường tham gia huấn luyện theo kế hoạch;
                             - Triển khai dạy học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018-2019 theo kế hoạch;
                         
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.