< Trở về giao diện Mobile

Khoa Mầm non

1. Chức năng, nhiệm vụ
 Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Mầm Non.
2. Cơ cấu tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn tâm lý giáo dục mầm non.
+ Bộ môn phát triển ngôn ngữ và nhận thức.
+ Bộ môn phát triển thể chất, thẩm mỹ và nghiệp vụ sư phạm.

 Danh sách CBGV  khoa Mầm non

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Nguyễn Thị Quý Hoa 18/03/1972 Thạc sĩ Trưởng khoa V.07.01.03
2 Trần Thị Phương Thảo 21/04/1977 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa V.07.01.03
3 Lê Thị Việt An 20/09/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
4 Ngô Thanh Băng 12/05/1982 Thạc sĩ   V.07.01.03
5 Nguyễn Trọng Bình 02/09/1957 Thạc sĩ   V.07.01.03
6 Lô Xuân Dung 24/01/1960 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
7 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/03/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
8 Vũ Thị Hà Giang 26/09/1973 Thạc sĩ   V.07.01.03
9 Hồ Vĩnh Giang 06/01/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
10 Nguyễn Thị Thu Giang 02/03/1986 Thạc sĩ   V.07.01.03
11 Nguyễn Thị Thu Hà 06/04/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
12 Phan Thị Thu Hà 05/09/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
13 Nguyễn Thị Thu Hà 26/03/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
14 Phan Thị Thúy Hằng 10/01/1984 Thạc sĩ   V.07.01.03
15 Vũ Thị Thu Hoài 08/06/1980 Thạc sĩ   V.07.01.03
16 Nguyễn Thị Sương Lan 17/07/1980 Thạc sĩ   V.07.01.03
17 Nguyễn Thị Bích Liên 17/06/1973 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
18 Thái Thị Bích Liễu 17/10/1973 Đại học   01003
19 Nguyễn Thị Mai 11/03/1974 Thạc sĩ   V.07.01.03
20 Lê Thị Cẩm Nhung 12/02/1990 Thạc sĩ   V.07.01.03
21 Lê Thị Hồng Phương 12/12/1974 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
22 Hoàng Thị Hải Quế 07/03/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
23 Lê Thị Thắm 15/09/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
24 Đào Thị Minh Thanh 07/11/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
25 Lê Thị Hoài Thương 01/12/1990 Thạc sĩ   V.07.01.03
26 Ngô Thị Thủy 28/06/1967 Thạc sĩ   V.07.01.03
27 Trịnh Xuân Thủy 16/09/1980 Thạc sĩ   V.07.01.03
28 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/09/1991 Đại học   V.07.01.03
29 Nguyễn Thị Cẩm Tú 27/07/1982 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
30 Trần Thị Kim Uyên 25/12/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
31 Nguyễn Thị Thành Vân 16/10/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03

 

       

             Danh sách này gồm có: 31 người./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển