< Trở về giao diện Mobile

Khoa Trung học cơ sở

1. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin chi học sinh, sinh viên. Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học tự nhiên.
+ Bộ môn Khoa học xã hội.
+ Bộ môn Công nghệ thông tin.

 Danh sách CBGV khoa Trung học cơ sở

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Tạ Thị Thanh Hà 30/10/1974 Thạc sĩ Trưởng khoa V.07.01.02
2 Phan Thị Châu 09/05/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
 
3
Trần Thị Lệ Dung 30/03/1975 Thạc sĩ   V.07.01.02
4 Đàm Thị Giang 12/08/1962 Đại học   V.07.01.03
5 Võ Thị Thanh Hà 30/12/1981 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
6 Trần Bích Hải 25/04/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
7 Nguyễn Thị Diễm Hằng 26/01/1980 Thạc sĩ   V.07.01.03
8 Cao Thị Hiên 27/04/1972 Thạc sĩ   V.07.01.03
9 Hoàng Thị Thu Hiền 22/08/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
10 Nguyễn Cao Kiên 27/02/1975 Thạc sĩ   V.07.01.03
11 Nguyễn Thị Phước Mỹ 18/09/1982 Thạc sĩ   V.07.01.03
12 Tô Thị Ngân 13/10/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
13 Trần Thị Kim Ngân 20/02/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
14 Đoàn Thị Kim Nhung 13/06/1969 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
15 Nguyễn Thị Kim Nhung 22/03/1981 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
16 Lương Thị Tú Oanh 24/05/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
17 Đinh Thị Thu Phương 12/03/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
18 Nguyễn Thị Hồng Phượng 01/06/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
19 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 12/04/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
20 Bùi Thị Thanh Tâm 16/03/1981 Thạc sĩ   V.07.01.03
21 Nguyễn Thị Ngọc Thành 22/11/1984 Thạc sĩ   V.07.01.03
22 Trần Thị Cẩm Thơ 04/07/1971 Tiến sĩ   V.07.01.03
23 Lê Thị Quỳnh Thương 28/09/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
24 Lê Thị Ngọc Thúy 13/12/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
25 Nguyễn Thị Hương Trà 14/06/1975 Thạc sĩ   V.07.01.03
26 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/01/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03

 

 

Danh sách này gồm: 26người

 

     

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển