< Trở về giao diện Mobile

Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý Giáo dục

           1. Chức năng, nhiệm vụ:
         
            - Giảng dạy các bộ môn về Lý luận Chính trị và Tâm lý giáo dục.
           - Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách, thời sự, chính trị cho CBGV, học sinh, sinh viên.
           - Thực hiện các nhiệm vụ NCKH theo quy định.
           - Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thâm nhập thực tế và làm công tác chính trị tư tưởng theo quy định tại quyết định 1226 ngày 06/04/1995 của Bộ GD&ĐT.
 
           2. Cơ cấu, tổ chức:
           Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
 Có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học Mác Lênin - Chính trị, Đạo đức, Pháp luật
+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Bộ môn Tâm lý giáo dục.
         
           Danh sách cán bộ viên chức 
       
  
 
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Thái Doãn Việt 17/08/1975 Thạc sĩ Trưởng khoa V.07.01.03
2 Phạm Thị Vân 19/03/1967 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa V.07.01.02
3 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 23/08/1978 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
4 Trần Trọng Cầu 05/10/1957 Đại học   V.07.01.03
5 Nguyễn Thị Kim Chung 05/03/1980 Thạc sĩ   V.07.01.03
6 Vương Thị Anh Đào 02/04/1968 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.02
7 Lê Thị Phương Dung 15/03/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
8 Chu Thị Mỹ Hạnh 15/12/1973 Thạc sĩ   V.07.01.02
9 Lê Thị Thanh Hoa 19/12/1977 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
10 Võ Thị Hoài 07/08/1987 Đại học   V.07.01.03
11 Văn Thị Hồng 12/03/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
12 Nguyễn Thị Thanh Hương 24/11/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
13 Bùi Thị Hương 09/11/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
14 Nguyễn Thị Hương 25/03/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
15 Nguyễn Thị Hương 10/09/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
16 Đào Thị Minh Hương 07/11/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
17 Nguyễn Thị Lanh 16/07/1971 Thạc sĩ   V.07.01.03
18 Nguyễn Thị Minh Lệ 01/01/1966 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.02
19 Lê Thị  Hương Quê 07/05/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
20 Nguyễn Ngọc Quý 20/10/1959 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
21 Nguyễn Anh Tài 12/10/1984 Thạc sĩ   V.07.01.03
22 Nguyễn Thị Thủy 09/10/1976 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
23 Doãn Thị Mai Thủy 18/08/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
24 Trần Thị Trúc 16/10/1965 Thạc sĩ   V.07.01.02
25 Vũ Thị Thanh Tú 06/07/1988 Thạc sĩ   V.07.01.03
26 Nguyễn Sỹ Tuất 09/01/1959 Đại học   V.07.01.03
27 Phạm Thanh Vinh 10/02/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
28 Trần Quang Vinh 09/05/1957 Đại học   V.07.01.03
Danh sách này gồm có 28 người./.  
 
Xem tin theo ngày: