< Trở về giao diện Mobile

Khoa Giáo dục thể chất - Nghệ thuật


1 .Chức năng, nhiệm vụ

- Giảng dạy các bộ môn về Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (nhạc, họa), kiến thức giáo dục Quốc phòng - An ninh.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Âm nhạc.
+ Bộ môn Mỹ thuật.
+ Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh
 

 Danh sách CBVC khoa GDTC - Nghệ thuật

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Hồ Thị Việt Yến 07/05/1971 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa V.07.01.02
2 Trịnh Thị Bản 08/04/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
3 Nguyễn Hoàng Bảy 12/12/1963 Đại học   15113
4 Lê Đình Cường 14/12/1986 Thạc sĩ   V.07.01.03
5 Trần Văn Đào 02/10/1970 Đại học   V.07.01.03
6 Lê Thanh Đồng 25/10/1970 Đại học Phó Trưởng BM V.07.01.03
7 Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 Đại học   V.07.01.03
8 Lê Thị Lam Giang 14/12/1975 Đại học Trưởng BM 15113
9 Lê Thị Hương Giang 19/07/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
10 Hoàng Thị Hà 23/11/1980 Đại học   V.07.01.03
11 Trần Thị Hòa 09/07/1972 Đại học   V.07.01.03
12 Nguyễn Phi Hùng 10/08/1988 Đại học   V.07.01.03
13 Nguyễn Thị Thương Huyền 03/06/1984 Đại học   V.07.01.03
14 Nguyễn Văn Khanh 05/09/1984 Thạc sĩ   V.07.01.03
15 Trần Minh Khôi 07/08/1969 Đại học   V.07.01.03
16 Bùi Hoàng Lê 10/11/1980 Đại học   15113
17 Phan Hồng Ngọc 26/03/1969 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
18 Nguyễn Văn Phúc 29/08/1979 Đại học   V.07.01.03
19 Trần Văn Quang 01/01/1964 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
20 Phan Văn Thắng 24/04/1970 Thạc sĩ   V.07.01.03
21 Đậu Văn Thinh 25/01/1967 Đại học Phó Trưởng BM V.07.01.03
22 Nguyễn N Thương Thương 25/02/1983 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
23 Lê Anh Tuấn 12/02/1981 Đại học   V.07.01.03
24 Nguyễn Thị Hải Yến 18/07/1983 Đại học   V.07.01.03

 

Danh sách này gồm có 24 người./.

                                 

 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển